skoog

پیشنهاد کاربران

The skoog is a customizable electronic musical instrument
Murashige and Skoog medium : یک محیط رشد گیاه است که در آزمایشگاه ها برای کشت گیاه سلولی استفاده می شود. MSO ( مخفف ) توسط دانشمندان گیاهان Toshio Murashige و Folke K. Skoog در سال 1962 در جستجوی موراشیژ برای تنظیم کننده جدید رشد گیاه اختراع شد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما