six figure

پیشنهاد کاربران

( در مورد کار و دستمزد ) نان و آب دار
( حقوق، دستمزد، غرامت ) نجومی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما