siren song

/ˈsaɪrənˈsɒŋ//ˈsaɪərənsɒŋ/

سرود دلفریب وافسونگرانه
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Then, unable to resist the telephonic siren song, she picked it up.
[ترجمه ترگمان]سپس، در حالی که قادر نبود در برابر سرود siren telephonic مقاومت کند، آن را برداشت
[ترجمه گوگل]سپس، قادر به مقاومت در برابر آهنگ آژیر تلفنی، او آن را برداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They prepared their siren song for the early-evening crowd.
[ترجمه ترگمان]آن ها آهنگ siren را برای جمعیت صبح زود آماده کردند
[ترجمه گوگل]آنها آهنگ های آژیر خود را برای جمعیت اوایل شب آماده کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Daniel Boone heard it: the siren song of the open road, beckoning him to pack up and go.
[ترجمه ترگمان]در این موقع صدای سوت و گوش دانی به گوش می رسید و به او اشاره می کرد که او را جمع و جور کنند و بروند
[ترجمه گوگل]دانیل بوئن آن آهنگ آژیری جاده باز را شنید، او را تشویق کرد تا بسته و برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In the mid-17th century Russians first heard its siren song and appeared on its banks, drawn by greed and fantasy.
[ترجمه ترگمان]در اواسط قرن هفدهم، روس ها برای اولین بار صدای siren خود را شنیدند و بر روی بانک های خود ظاهر شدند، که با حرص و طمع بیرون کشیده شده بودند
[ترجمه گوگل]در اواسط قرن هجدهم، روس ها ابتدا آهنگ آژیر خود را شنیدند و در بانک هایشان ظاهر می شدند، که توسط حرص و طنز ساخته شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Africa's siren song to aluminum manufactureres isn't emanating from Congo alone by any means.
[ترجمه ترگمان]آهنگ siren آفریقا به آلومینیوم manufactureres به هیچ وجه از کنگو نشات نمی گیرد
[ترجمه گوگل]آهنگ آژیر آفریقا به تولیدکنندگان آلومینیوم از طریق کنگو تنها به هیچ وجه نمی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Many customers can't say no to the siren song of various discount offers made by the shopping mall.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از مشتریان نمی توانند به آهنگ صدای تخفیف متعددی که توسط مرکز خرید ارائه می شود، پاسخ دهند
[ترجمه گوگل]بسیاری از مشتریان نمی توانند به آهنگ آژیر پیشنهادات تخفیف های مختلفی که توسط مرکز خرید ساخته شده است، پاسخ دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Travel and socializing issue a siren song for six weeks – enjoy, but don't be overly distracted.
[ترجمه ترگمان]مسافرت و اجتماعی شدن یک آهنگ siren برای شش هفته است - لذت ببرید، اما بیش از حد حواس پرت نباشید
[ترجمه گوگل]سفر و اجتماع کردن یک آهنگ آژیر برای شش هفته - لذت بردن، اما بیش از حد پریشان نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Oh, the siren song of perfection. It calls us all, until we find ourselves drowning in the promise of another day, another month, another year, another life.
[ترجمه ترگمان]اوه، آهنگ siren عالی بود همه ما را صدا می زند، تا اینکه خود را در حالی که به قول یک روز دیگر، یک ماه دیگر، یک سال دیگر، غرق می شویم، غرق می شویم
[ترجمه گوگل]آه، آهنگ آژیر کمال این همه ما را فرا می خواند، تا زمانی که خودمان غرق در وعده یک روز دیگر، یک ماه دیگر، یک سال دیگر، زندگی دیگر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The bottom line is that General Motors heeded the siren song of management Centralism in the mid-sixties.
[ترجمه ترگمان]خط پایین این است که جنرال موتورز به آهنگ siren of در اواسط دهه ۶۰ توجهی نکرد
[ترجمه گوگل]خط پایین این است که جنرال موتورز در اواسط شصت سالگی آهنگ آژیر مدیریت مرکزی را مورد توجه قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Forty Niners president Carmen Policy called the lure of free agency a siren song.
[ترجمه ترگمان]چهل و یکمین رئیس جمهور niners سیاست کار من، فریب آژانس آزاد را یک آهنگ siren خواند
[ترجمه گوگل]رئیس جمهور کلمنت نینر، کارمن سیاست، به دنبال جذب آژانس آزاد یک آهنگ آژیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. But for students who came of age in the Great Recession the siren song of science can be tough to resist.
[ترجمه ترگمان]اما برای دانش آموزانی که در رکود بزرگ به سر می برند، سرود siren علم می تواند مقاومت کند
[ترجمه گوگل]اما برای دانش آموزانی که در دوره رکود بزرگ به سن رسیده اند، آهنگ آئین علم می تواند به سختی مقاومت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. For those lacking a fundamental comprehension of how science works, the siren song of pseudoscience becomes too alluring to resist, no matter how smart you are.
[ترجمه ترگمان]برای کسانی که درک پایه ای چگونگی کار علم را ندارند، آهنگ siren of برای مقاومت بسیار فریبنده می شود، مهم نیست چقدر باهوش هستید
[ترجمه گوگل]برای کسانی که فاقد یک درک اساسی از علم کار می کنند، آهنگ سوزن شبه علم سرسختانه برای مقاومت در برابر آن بسیار مهم است، مهم نیست که چقدر هوشمند هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The recent vigour of global economic growth is a siren song.
[ترجمه ترگمان]قدرت اخیر رشد اقتصادی جهانی یک آهنگ siren است
[ترجمه گوگل]نیروی اخیر رشد اقتصادی جهانی یک آهنگ آژیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. But a new study shows that people with true expertise in a subject have some immunity to the siren song of corporate sponsorship.
[ترجمه ترگمان]اما یک مطالعه جدید نشان می دهد که افرادی که تخصص درست در یک موضوع دارند، نسبت به آهنگ siren حمایت مالی، مصونیت دارند
[ترجمه گوگل]اما یک مطالعه جدید نشان می دهد که افرادی که دارای تخصص واقعی در یک موضوع هستند دارای ایمنی نسبت به آهنگ آژیر اسپانسر شرکت هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهسرود دلفریب وافسونگرانهجمله های نمونه1. Then, unable to resist the telephonic siren song, she picked it up. [ترجمه ترگمان] سپس، در حا ...
معنی siren song، مفهوم siren song، تعریف siren song، معرفی siren song، siren song چیست، siren song یعنی چی، siren song یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف s، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف s
کلمه بعدی: sirenian
اشتباه تایپی: سهقثد سخدل
آوا: /سیرن سانگ/
عکس siren song : در گوگل
معنی siren song

پیشنهاد کاربران

آوازی دلفریب که در اساطیر یونان، زنان زیبا و در عین حال خطرناک آن را می خواندند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما