sink or swim


(ضرب المثل) حیات یا ممات (به عهده ی خودشان است)، تباهی یا بقا

جمله های نمونه

1. The new students were just left to sink or swim.
[ترجمه محمود صادق زاده] برای جنگیدن ، شکست یا پیروزی
|
[ترجمه گوگل]دانش‌آموزان تازه وارد تنها مانده بودند تا غرق شوند یا شنا کنند
[ترجمه ترگمان]دانش آموزان جدید تنها مانده بودند تا غرق شوند یا شنا کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's sink or swim.
[ترجمه Amir Hossein] یا غرق می شود ( شکست میخورد ) یا شنا میکند ( پیروز میشود )
|
[ترجمه گوگل]غرق شدن یا شنا کردن است
[ترجمه ترگمان]یا غرق می شود یا شنا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He must sink or swim by his own efforts now.
[ترجمه گوگل]الان باید با تلاش خودش غرق شود یا شنا کند
[ترجمه ترگمان]حالا دیگر باید خودش را غرق کند یا شنا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A case of sink or swim.
[ترجمه گوگل]مورد سینک یا شنا
[ترجمه ترگمان]یه مورد غرق شدن یا شنا کردن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Now it was sink or swim.
[ترجمه گوگل]حالا غرق یا شنا بود
[ترجمه ترگمان]حالا غرق می شد یا شنا می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Some people advocate leaving the jobless to sink or swim.
[ترجمه گوگل]برخی از افراد از ترک بیکار برای غرق شدن یا شنا کردن حمایت می کنند
[ترجمه ترگمان]برخی از مردم از بیکاری استفاده می کنند تا غرق شوند یا شنا کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. It was sink or swim as a classroom teacher.
[ترجمه گوگل]این سینک یا شنا به عنوان معلم کلاس بود
[ترجمه ترگمان]غرق شده بود یا به عنوان معلم کلاس شنا می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. It was very much sink or swim.
[ترجمه گوگل]خیلی غرق یا شنا بود
[ترجمه ترگمان]غرق در آب و غرق شدن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. This is a sink or swim situation.
[ترجمه گوگل]این یک موقعیت سینک یا شنا است
[ترجمه ترگمان]این یک سینک و یا یک موقعیت شنا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Sink or Swim, we would not give it up.
[ترجمه گوگل]غرق شوید یا شنا کنید، ما آن را رها نمی کنیم
[ترجمه ترگمان]غرق می شویم و یا شنا می کنیم، نمی توانیم آن را رها کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. When its a of sink or swim, humans can't continue to do wrong and wrong again!
[ترجمه گوگل]وقتی غرق شدن یا شنا کردن است، انسان ها نمی توانند دوباره به اشتباه و اشتباه ادامه دهند!
[ترجمه ترگمان]وقتی انسان غرق شود و یا شنا کند، انسان ها نمی توانند باز هم اشتباه کنند و دوباره اشتباه کنند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. This time he'll sink or swim.
[ترجمه گوگل]این بار او غرق می شود یا شنا می کند
[ترجمه ترگمان]این بار غرق می شود یا شنا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. I must sink or swim by my own efforts now.
[ترجمه گوگل]الان باید با تلاش خودم غرق بشم یا شنا کنم
[ترجمه ترگمان]حالا باید خودم را غرق کنم یا با تلاش خودم شنا کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. He was left by his family to sink or swim by himself.
[ترجمه گوگل]او را خانواده اش رها کردند تا خودش غرق شود یا شنا کند
[ترجمه ترگمان]او از خانواده اش تنها مانده بود تا خودش غرق شود و یا خودش شنا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Beth: OK, maybe I'll just let her sink or swim on her own.
[ترجمه گوگل]بث: باشه، شاید بذارم خودش غرق بشه یا شنا کنه
[ترجمه ترگمان]بسیار خوب، شاید فقط بگذارم خودش غرق بشود یا خودش شنا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• all or nothing, bet it all, fail or succeed

پیشنهاد کاربران

She will have to learn to sink or swim she can not always depend on everyone else to solve her problems for her.
هرچی بادا باد !
یاشکست یاپیروزی؛ یابایدبرای پیروزی تلاش کنی ویابایدتسلیم شوی ؛این یه ضرب المثله
قرار گرفتن در وضعیتی که شما یا با تلاشتان موفق خواهید شد، یا کاملا شکست خواهید خورد
مثلا the students were left to sink or swim
دانش آموزان رها شدند تا موفق شوند یا شکست بخورند
یاشکست یا موفقیت، یا همه یاهیچ چیز

بپرس