sink back

پیشنهاد کاربران

لم دادن، تکیه دادن، به حالت قبل برگشتن از نظر شناختی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما