single use

پیشنهاد کاربران

تک کاربردی
یکبار مصرف
( پلاستیک و . . . ) یک بار مصرف
۱ - تک مصرف؛ وسیله ای که فقط توسط یک نفر استفاده می شود مانند تیغ و مسواک
۲ - یک بارمصرف؛ وسیله ای که یک بار و فقط یک بار استفاده شده و بعد دور انداخته می شود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما