single use instruments

پیشنهاد کاربران

ابزارهای تک مصرف؛ ابزارهایی که فقط برای یک شخص یا توسط یک شخص استفاده می شود مانند وسایل اصلاح مانند تیغ، وسایل بهداشتی مانند مسواک
[معادل �یک بارمصرف� disposable است و معادل داده شده در بالا درست نیست. ]
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما