single board computer

تخصصی

[کامپیوتر] کامپیوتر تک بردی - کامپیوتر تک بردی - نوعی کامپیوتر کامل روی یک تخته مدار چاپی کوچک قرار دارد. این نوع کامپیوترها بیشتر در درون تجهیزات صنعتی تعبیه می شوند.نگاه کنید به embedded system .
[برق و الکترونیک] کامپیوتر تک برد بردی مداری که معمولاً شامل ریز پردازنده، ROM و RAM خطوط I/O موازی است و می تواند به عنوان واحد پردازش اصلی یا کنترل کننده جانبیها و دستگاههای I/O عمل کند . اغلب از آن در ابزارهای عملی و تجهیزات آزمایش خودکار استفاده می کنند و در توسعه سیستمهای نمونه به کار می رود .

معنی یا پیشنهاد شما