sike


syke د، - انگلیس نهر کوچک، نهری که درتابستان خشک شود، جوی اب، ناودان، خندق
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Sikes shows us the success stories.
[ترجمه ترگمان]سایکس داستان موفقیت را به ما نشان می دهد
[ترجمه گوگل]سایک به ما داستان های موفقیت نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Then Sikes told Oliver to get some sleep as they would be going out again later that night.
[ترجمه ترگمان]آنگاه سایکس به اولیور گفت که تا آن شب دوباره از خانه بیرون خواهند رفت
[ترجمه گوگل]سپس سایک به الیور گفت: به خواب می روم چون بعد از آن شب دوباره می روم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sir Thomas was not dressed as Bill Sikes.
[ترجمه ترگمان]سر تا ماس مثل بیل سایکس لباس نپوشیده بود
[ترجمه گوگل]سر توماس به عنوان بیل سیکس لباس پوشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. By then, Sikes was very drunk, and Fagin got up to leave.
[ترجمه ترگمان]در این موقع سایکس مست بود و فاجین از جا برخاست تا از خانه خارج شود
[ترجمه گوگل]تا آن موقع، سایکس بسیار مست بود و فغین به عقب رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. But it is to the west of the Sike on the same contour that most interest is centred.
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل]اما آن را به غرب سایک در همان کانتور است که بیشترین توجه متمرکز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Sikes got out of jail in 198 and was soon back to his old habits.
[ترجمه ترگمان]سایکس به زودی از زندان خارج شد و به زودی به عادت مالوف خود بازگشت
[ترجمه گوگل]سایک در سال 1983 از زندان خارج شد و به زودی به عادت های قدیمی اش بازگشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Sikes and Nancy gave him no chance to escape and Oliver had no breath to call out for help.
[ترجمه ترگمان]سایکس و نانسی هیچ فرصتی برای فرار کردن به او ندادند و اولیور هیچ نفسی برای کمک به بیرون کشیدن نداشت
[ترجمه گوگل]سایکس و نانسی به او فرصتی برای فرار نکردند و الیور هیچ نفس نداشت تا برای کمک فراخوانده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Just before dawn Sikes entered the room, carrying a bundle which contained the results of his night's work.
[ترجمه ترگمان]درست قبل از سحر، سایکس وارد اتاق شد و بسته ای را که نتیجه کار شب او بود باخود برد
[ترجمه گوگل]درست قبل از سپیده دم سایک وارد اتاق شد و یک بسته نرم افزاری حاوی نتایج کار شبانه اش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. At first when she returned, Sikes noticed nothing unusual about her.
[ترجمه ترگمان]ابتدا وقتی برگشت، سایکس متوجه هیچ چیز غیر عادی درباره او نشد
[ترجمه گوگل]در ابتدا وقتی که برگشت، سایکس متوجه چیزی غیر عادی در مورد او نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The rapid development of Sike company benefits more from the new thinking of qualified personnel's recruitment.
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل]توسعه سریع شرکت سایکی از تفکر جدید استخدام پرسنل مجرب سود می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Secondly, Envoy Wu Sike is now visiting in the Middle East. Will China change its policy on Hamas?
[ترجمه ترگمان]دوم، وو Sike، نماینده کشور، هم اکنون در خاور میانه به سر می برد آیا چین سیاست خود را در مورد حماس تغییر خواهد داد؟
[ترجمه گوگل]ثانیا، نماینده وو سیب در حال حاضر در خاورمیانه بازدید می کند آیا چین سیاست خود را در مورد حماس تغییر خواهد داد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Internally "Sike" advocates the Solidarity and mutuality; externally emphases on the cooperation and coexistence.
[ترجمه ترگمان]روزنامه \"Sike\" از همبستگی و هم زیستی حمایت می کند؛ تاکید خارجی بر هم کاری و هم زیستی
[ترجمه گوگل]در داخل 'سایک' از همبستگی و همبستگی حمایت می کند؛ خارجی بر همکاری و همزیستی تأکید دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Internally' sike " advocates the Solidarity and mutuality; externally emphases on the cooperation and coexistence.
[ترجمه ترگمان]روزنامه \"sike\" از همبستگی و هم زیستی حمایت می کند؛ تاکید خارجی بر هم کاری و هم زیستی
[ترجمه گوگل]در داخل 'سایک' از همبستگی و همبستگی حمایت می کند؛ خارجی بر همکاری و همزیستی تأکید دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Wu Sike paid a visit to the four countries of Qatar, Algeria, Syria and Iran in the Middle East from July 25 to August
[ترجمه ترگمان]وو Sike از ۲۵ جولای تا آگوست به چهار کشور قطر، الجزایر، سوریه و ایران سفر کرد
[ترجمه گوگل]وو سایک از 25 ژوئیه تا اوت به چهار کشور قطر، الجزایر، سوریه و ایران در خاورمیانه سفر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهsyke د، - انگلیس نهر کوچک، نهری که درتاب ...جمله های نمونه1. Sikes shows us the success stories. [ترجمه ترگمان] سایکس داستان موفقیت را به ما نشان می دهد ...
معنی sike، مفهوم sike، تعریف sike، معرفی sike، sike چیست، sike یعنی چی، sike یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف s، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف s
کلمه بعدی: sikh
اشتباه تایپی: سهنث
آوا: /سیکل/
عکس sike : در گوگل
معنی sike

پیشنهاد کاربران

اصطلاح عامیانه که به آ خر جملات اضافه می شود و مفهوم کل جمله گفته شده را منفی می کند.
شکل دیگر املایی این کلمه "psych" است و نوشتار درست آن را "psych" می دانند.
ما در فارسی این عبارت را با اضافه کردن کلمه �اَلَکی� به آخر جملاتمان می سازیم
مثال
!Sure, you can borrow my brand new car for the weekend. Psych
حتما واسه آخر هفته ماشین جدیدم رو بهت قرض میدم. الکی!
این کلمه برای منفی کردن کل جمله در آخر جمله می اید که اغلب ما حرفی را میزنیم و در اخر میگیم ( ( الکی ) ) * یعنی کل اون جمله را نقض میکنه
یعنی روانی
به معنای ، الکی ، خودمونه
نوشتار اصلیش psych اینشکلی هست

روانی، کسی که بااحساسات دیگران بازی می کنه
ینی روانی
از سایکو میاد
Sike در واقع شکل نوشتاری دیگر psych است و به معنی ( الکی ) است.
مثال:
I killed one of your family members! Sike!😂 ( psych )
من یکی از اعضای خانوادتو کشتم! الکی😂
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما