[ ترجمه آنلاین ] یکی را نشان بده

معنی یا پیشنهاد شما