shot list

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] فهرست نماها - فهرست نماهای فیلم

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[سینما] فهرست نماها - فهرست نماهای فیلم
معنی shot list، مفهوم shot list، تعریف shot list، معرفی shot list، shot list چیست، shot list یعنی چی، shot list یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف s، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف s
کلمه بعدی: shot listing
اشتباه تایپی: ساخف مهسف
آوا: /شوت لیست/
عکس shot list : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما