shock wave

/ˈʃɑːkˈweɪv//ʃɒkweɪv/

موج ضربه ای، موج کوبشی، کوبشکوهه، کوبشکوهه رجوع شود به: blast

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a compression wave, such as that produced by an explosion; blast.

(2) تعریف: a violent aftermath or reaction.

- the shock waves of a corporate reorganization
[ترجمه گوگل] امواج شوک سازماندهی مجدد شرکتی
[ترجمه ترگمان] موج ضربه ای از سازماندهی مجدد شرکت ها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. The shock wave from the blast blew out 22 windows in the courthouse.
[ترجمه Farid] موج شوک ناشی از انفجار باعث شکسته شدن ( ترکیدن ) ۲۲ پنجره در دادگاه شد.
|
[ترجمه گوگل]موج ضربه ای ناشی از انفجار 22 پنجره ساختمان دادگاه را منفجر کرد
[ترجمه ترگمان]موج شوک ناشی از انفجار ۲۲ پنجره در دادگاه را منفجر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Extracorporeal shock wave lithotripsy for multiple stones is the most expensive and least effective option.
[ترجمه گوگل]لیتوتریپسی با موج شوک خارج از بدن برای سنگ های متعدد گران ترین و کم اثرترین گزینه است
[ترجمه ترگمان]موج شوکی که برای چندین سنگ فراهم می شود، گران قیمت و کم هزینه ترین گزینه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Therefore, we carried out a shock wave lithotripsy of the impacted stone in the cystic duct despite contraindications.
[ترجمه گوگل]بنابراین، سنگ شکنی سنگ نهفته در مجرای کیستیک را با وجود موارد منع مصرف انجام دادیم
[ترجمه ترگمان]بنابراین، با وجود contraindications، یک موج تکان ناشی از شوکی که از سنگ متاثر کننده درون مجاری ادراری برداشته شد را انجام دادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A full minute later the shock wave slams into the sea.
[ترجمه گوگل]یک دقیقه بعد موج ضربه ای به دریا می خورد
[ترجمه ترگمان]یک دقیقه بعد موج شوک به دریا می کوبد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A shock wave raced across the city and its waterways, knocking sailboats flat in the water.
[ترجمه گوگل]یک موج شوک در شهر و آبراه‌های آن به راه افتاد و قایق‌های بادبانی را در آب فرو برد
[ترجمه ترگمان]موج ضربه ای از سرتاسر شهر و راه های آبی آن عبور کرد و sailboats را در آب فرو برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Lasting success of extracorporeal shock wave lithotripsy for biliary stones will depend on advances in secondary prevention.
[ترجمه گوگل]موفقیت پایدار سنگ شکنی خارج از بدن با موج شوک برای سنگ های صفراوی به پیشرفت در پیشگیری ثانویه بستگی دارد
[ترجمه ترگمان]موفقیت Lasting موج ضربه ای extracorporeal برای سنگ های biliary به پیشرفت در پیش گیری از ثانویه بستگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. How do we prepare for the next shock wave?
[ترجمه گوگل]چگونه برای موج شوک بعدی آماده شویم؟
[ترجمه ترگمان]چگونه برای موج ضربه بعدی آماده می شویم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The shock wave was delayed by only a few more seconds, and then it rolled over them like a small hurricane.
[ترجمه گوگل]موج ضربه ای تنها چند ثانیه دیگر به تأخیر افتاد و سپس مانند یک طوفان کوچک روی آنها غلتید
[ترجمه ترگمان]موج انفجار فقط چند ثانیه به تاخیر افتاد و بعد همچون گردبادی کوچک روی آن ها چرخید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. As this strong shock wave races outward from the impact site, it raises a storm of dust.
[ترجمه گوگل]همانطور که این موج شوک قوی از محل برخورد به سمت بیرون حرکت می کند، طوفانی از گرد و غبار را برمی انگیزد
[ترجمه ترگمان]از آنجا که این موج ضربه ای شدید از محل ضربه خارج می شود، طوفانی از گرد و غبار بوجود می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The shock wave was felt even in my plane, several miles away from the harbor.
[ترجمه گوگل]موج شوک حتی در هواپیمای من، چند مایلی دورتر از بندر، احساس شد
[ترجمه ترگمان]موج انفجار حتی در هواپیمای من هم چندین مایل از بندر دور بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The underlying physical principle and the shock wave machine have been described elsewhere.
[ترجمه گوگل]اصل فیزیکی اساسی و ماشین موج شوک در جای دیگری توضیح داده شده است
[ترجمه ترگمان]اصل فیزیکی اصلی و دستگاه موج ضربه ای دیگر در جای دیگری توصیف شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Research on production of air blast shock wave and its propagation rule.
[ترجمه گوگل]تحقیق در مورد تولید موج ضربه ای انفجار هوا و قانون انتشار آن
[ترجمه ترگمان]تحقیقات در زمینه تولید موج شوک انفجار هوا و قانون انتشار آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The damage of shock wave mainly depends on peak overpressure and scaled cube root distance is the most common method to estimate the shock wave overpressure.
[ترجمه گوگل]آسیب موج ضربه ای عمدتاً به بیش از حد فشار بیش از حد بستگی دارد و فاصله ریشه مکعب مقیاس شده رایج ترین روش برای تخمین فشار بیش از حد موج ضربه است
[ترجمه ترگمان]مقادیر فشار ناشی از فشار ناشی از فشار بیشتر به مقادیر پیک و فاصله ریشه مکعبی بیشتر بستگی دارد و رایج ترین روش برای تخمین تابع موج ضربه اعمال می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. In this paper, the experimental results of shock wave driven by both X -ray and laser light ablation on the LF- 11 laser facility are presented.
[ترجمه گوگل]در این مقاله، نتایج تجربی موج شوک رانده شده توسط اشعه ایکس و فرسایش نور لیزر بر روی تاسیسات لیزر LF-11 ارائه شده است
[ترجمه ترگمان]در این مقاله، نتایج تجربی موج ضربه ای ناشی از موج اشعه ایکس و لیزری هم بر روی ساختمان لیزر LF - ۱۱ ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Using shock wave plugging removal can form unclosed fracture system with certain width, which is not controlled by earth stress and can reform the near wellbore formation in all directions.
[ترجمه گوگل]با استفاده از حذف انسداد موج ضربه ای می توان سیستم شکستگی بسته با عرض معین را تشکیل داد که توسط تنش زمین کنترل نمی شود و می تواند سازند نزدیک چاه را در همه جهات اصلاح کند
[ترجمه ترگمان]استفاده از اتصال موج ضربه ای می تواند سیستم شکستگی را با عرض مشخص تشکیل دهد، که با فشار زمین کنترل نمی شود و می تواند چاه نزدیک چاه را در همه جهات اصلاح کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[عمران و معماری] موج ضربه ای - موج تکان دهنده - موج ضربه
[برق و الکترونیک] موج شوک موج صدای تولید شده در اثر تغییر ناگهانی در فشار و سرعت ذره که می تواند سریع تر از سرعت صوت حرکت کند.
[ریاضیات] موج ضربه ای
[معدن] موج ضربه (آتشباری)

به انگلیسی

• high pressure area created when the movement of objects in an area creates an ultrasonic boom
a shock wave is an area of intense heat and high pressure moving through the air. shock waves can be caused by an explosion, earthquake, or by an object travelling faster than sound.
a shock wave is also the effect of something such as a piece of news or a new type of activity that causes strong reactions when it spreads through a place.
(internet) technology that enables multimedia objects to be included in world wide web sites (developed by macromedia)
wave of extremely high pressure caused by a major explosion or disturbance (such as a shockwave created by a sonic boom)

پیشنهاد کاربران

موج ضربه ای - امواج نوسان دار
موج انفجار
با S بزرگ : نرم افزار شاک وِیو
امواج تکانه ای، امواج شدید
shock wave ( فیزیک )
واژه مصوب: موج ضربه‏ای
تعریف: موج تراکمی درحال انتقال در شاره که فشار و چگالی و سرعت ذرات در آن به‏شدت تغییر می کند|||متـ . موج شوکی
موج انفجاری
زلزله
موج تکان دهنده
به معنای بهت و حیرت است. مثلا جمله
The news sent shock waves around the world
یعنی �این خبر، جهان را شوکه کرد. �
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما