sherpa


(نام هر یک از بومیان کوهپایه های جنوبی هیمالیا - از نژاد تبت) شرپا
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: Sherpa, Sherpas
(1) تعریف: a member of a Tibetan people living in Nepal who are known for their expertise in mountain climbing.

(2) تعریف: (l.c.) a woolly fabric used esp. as a lining for winter clothing.

جمله های نمونه

1. Sir Hillary and Sherpa Tenzing made history in 1953 by conquering Mount Everest.
[ترجمه ترگمان]Sir Hillary Sherpa history تاریخ را در سال ۱۹۵۳ با فتح کوه اورست انجام داد
[ترجمه گوگل]سر هیلاری و شرپت تنزینگ با تسخیر کوه اورست در سال 1953 ساخته شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A Sherpa also broke his ankle.
[ترجمه ترگمان]یک داور هم قوزک پایش را شکست
[ترجمه گوگل]شرپا نیز مچ پا را شکست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His closest competitor - fellow Sherpa guide Chewang Nima, 41 - scaled the peak a 14 th time last year.
[ترجمه ترگمان]نزدیک ترین رقیب او یعنی fellow Sherpa، نیما،، در سال گذشته به اوج رسید
[ترجمه گوگل]نزدیکترین رقیبش - همکار راهنمای شرافت چوانگ نیما، 41 ساله - در اوج خود 14 بار در سال گذشته افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When a Sherpa family builds a home here, all the materials must be carried up from the valley on the backs of people and yaks.
[ترجمه ترگمان]زمانی که یک خانواده Sherpa خانه ای را در اینجا می سازد، همه مواد باید از دره بر پشت مردم و yaks حمل شوند
[ترجمه گوگل]هنگامی که یک خانواده شرپا خانه ای را ایجاد می کند، تمام مواد باید از دره بر پشت مردم و یوک ها انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. May 21959: Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay become the first people to reach the summit of Mount Everest.
[ترجمه ترگمان]مه ۲۱۹۵۹: ادموند هیلاری و شرپا Tenzing Norgay اولین کسانی بودند که به قله اورست صعود کردند
[ترجمه گوگل]مه 21959 ادموند هیلاری و Sherpa Tenzing Norgay تبدیل به اولین افراد برای رسیدن به قله اورست کوه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. So Merkel's sherpa argued that any mention of linking the so-called Robin Hood tax to aid should be removed from the text.
[ترجمه ترگمان]بنابراین مرکل استدلال کرد که هر گونه اشاره ای به ارتباط دادن مالیات به اصطلاح رابین هود به کمک باید از متن حذف شود
[ترجمه گوگل]بنابراین شرپای مرکل استدلال می کند که هر گونه اشاره به پیوند مالیات به اصطلاح رابین هود به کمک باید از متن حذف شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Sherpa traversing a ladder on an ice fall Sherpa Nima Dorje Tamang traverses a ladder on the Khumbu Icefall of Mount Everest in Nepal.
[ترجمه ترگمان]شرپا traversing از یک نردبان بر روی یک آبشار یخی نیما Dorje Tamang از نردبانی از کوه اورست در کوه اورست در نپال استفاده می کند
[ترجمه گوگل]شرپا در حال گذر از یک نردبان در یک سقوط یخ Sherpa Nima Dorje Tamang از یک نردبان در Khumbu یخ کوه اورست در نپال عبور می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Sit Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay first reached the peak's summit in 195
[ترجمه ترگمان]نشستن ادموند هیلاری و Sherpa Tenzing Norgay برای اولین بار در سال ۱۹۵ به اوج رسید
[ترجمه گوگل]نشست ادموند هیلاری و شرپت تنزینگ نورگی اولین بار در سال 195 به قله صعود رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. An Italian foreign ministry spokesman said there had been a misunderstanding about the "sherpa" phone calls.
[ترجمه ترگمان]سخنگوی وزارت امور خارجه ایتالیا گفت که سو تفاهمی در مورد تماس های تلفنی sherpa وجود داشته است
[ترجمه گوگل]یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایتالیا گفت که در مورد تماس تلفنی 'شرپا' سوء تفاهم وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. I asked head Sherpa spoke English fluently.
[ترجمه ترگمان]از سرپرست sherpa انگلیسی حرف می زدم و به زبان انگلیسی حرف می زدم
[ترجمه گوگل]من پرسیدم سرپرست شرپا به زبان انگلیسی صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Fake Fur Fabric, Sherpa Fabric, Plush Fabric, Velour, Velvet, Polar Fleece Fabrics.
[ترجمه ترگمان]پارچه آبی جعلی، نرم کننده پارچه، Plush تاروپود، velour، مخمل، پشم و پشم Polar
[ترجمه گوگل]پارچه خز جعلی، پارچه شرپا، پارچه پشم، پارچه مخملی، مخملی، پشم گوسفند وجانوران دیگر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The Sherpa have played crucial roles as guides, porters, and climbing partners on nearly every Everest climb in history.
[ترجمه ترگمان]\" شرپا به عنوان راهنما، دربانان، و شرکا برای صعود تقریبا در هر قله اورست در تاریخ ایفای نقش کرده است
[ترجمه گوگل]شرپا نقش مهمی را به عنوان هدایت، دست اندرکاران و همکاران صعود کننده در تقریبا هر صعود اورست در تاریخ بازی کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Marketing Sherpa recently reported that 64% of retailers believe perpetual shopping carts are "very effective" at improving conversion.
[ترجمه ترگمان]بازاریابی شرپا به تازگی گزارش داد که ۶۴ درصد از خرده فروشان معتقدند که کارت های خرید دائمی در بهبود تبدیل \"بسیار موثر\" هستند
[ترجمه گوگل]بازاریابی شرپا اخیرا گزارش داد که 64 درصد از خرده فروشان معتقدند که چرخ دستی های خرید همیشه برای بهبود تبدیل بسیار موثر هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. In Nepal, Sherpa friends lit butter lamps and offered special Buddhist prayers in monasteries for the mountaineer, calling him a great philanthropist and friend of Nepal.
[ترجمه ترگمان]در نپال، دوستانم لامپ های کره را روشن کردند و مراسم ویژه ای در صومعه ها برای کوه نشین ارائه کردند و او را یک انسان دوست بزرگ و دوست نپال نامیدند
[ترجمه گوگل]دوستان در شرپا، در نپال، لامپ های کره ای را روشن کردند و دعاهای ویژه بودای را در صومعه ها برای کوهنوردی دعوت کردند و او را یک شهروند بزرگ و دوست نپال می نامیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[زمین شناسی] نرم افزاری برای تخمین هزینههای معدنکاری میباشد. این نرمافزار هم برای معادن روباز و هم زیر زمینی قابل استفاده میباشد. Sherpa بطور اتوماتیک نیازهای تجهیزات، نیروی انسانی، مواد و منابع را محاسبه میکند و تمامی هزینهها را برای انجام مطالعات پیشامکانسنجی معدنکاری تعیین میکند. هزینههایی که تخمین زدن آنها هفتهها بطول میانجامد، با استفاده از نرمافزار sherpa در مدت چند دقیقه تخمین زدهمی شود .در این نرمافزار تقسیم بندی هزینه در دو قسمت عملیاتی و سرمایهای انجاممی شود.
[] شرپا، اهالی ساکن جنوب اورست و منطقة والونگ شونگ که اصلاً تبتی هستند و توانایی زیادی در کوهنوردی و بارکشی در ارتفاعات دارند . گاه تا ارتفاع بالای 8000 متر هم بارکشی می کنند .

به انگلیسی

• member of a tibetan people who inhabit the himalayas in nepal (often work as porters on mountain treks)

پیشنهاد کاربران

شرپا نماینده�ی شخصی یک رئیس دولت یا دولت است که یک نشست بین المللی بویژه اجلاس سالانه G7 و G20 را آماده می کند. بین اجلاس G7 چندین کنفرانس شرپا وجود دارد که توافق های احتمالی در آن گذاشته شده است. این مطلب باعث کاهش زمان و منابع مورد نیاز در مذاکرات سران کشورها در اجلاس نهایی می شود. نام sherpa به شرپاها برای اجلاس G7 اشاره دارد. آنها صلاحیت تصمیم گیری نهایی درباره هرگونه توافق داده شده را ندارند. این نام از یک گروه قومی نپال گرفته شده است، که در هیمالیا به عنوان راهنمای کوهنوردی خدمت می کنند، اشاره ای به این واقعیت است که شرپا در یک نشست بزرگ راه را برای رئیس دولت آماده می کند. این نام در ابتدا توسط دولتهای اتحادیه اروپا به طور غیررسمی مورد استفاده قرار گرفت، جایی که نمایندگان، شخصی را برای جلسات کنفرانس بین دولتی آماده می کنند. این نام از سال 2005 به عنوان مرجع رسمی ثبت شده است.
یه نوع خاصی از رنگ ها هستن ، مثلا Sherpa blue ، کد رنگش میشه #005253

شِرپا ( Sherpa ) گروهی از افراد بومی نپال هستند. این افراد از ۵۰۰ سال پیش ساکن کوه ها هستند. در آیین آنها کوه اورست مقدس است؛ بنابراین تلاشی برای فتح این قله نمی کردند.
a civil servant or diplomat who undertakes preparatory work prior to a summit conference.
یک مستخدم دولتی یا دیپلماتی که کارهای تدارکاتی پیش از ارائه کنفرانس را بر عهده می گیرد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما