shaft

/ˈʃæft//ʃɑːft/

معنی: تیر، میل، محور، میله، دسته، خدنگ، گلوله، چوب، پرتو، بدنه، استوانه، دودکش، ستون، بادکش، نیزه، قلم، چاه، چوبه، تیر انداختن
معانی دیگر: (مجازی) هر چیز پرتابه مانند یا پیکان مانند، شهاب، شخانه، (نور) بامه، شعاع، (در برخی ابزار) دسته، (مکانیک) شافت، میله (به ویژه میله ی چرخان یا منتقل کننده ی حرکت)، آسه، (چاه) سوراخ، (معدن) دالان، تونل، نقب، شکافه، چال، (در ساختمان و معدن و غیره) هواکش، تنوره، بادگیر، لوله ی بخاری (در دیوار)، دودکش (توی دیوار)، (امریکا - عامیانه) کلاه سر کسی گذاشتن، به کسی انداختن، به کسی چپاندن، (تیر و کمان) بدنه ی تیر، تخش، گی بر، پیکان، پرتابه، (گیاه) ساقه، تنه (به ویژه اگر صاف باشد)، (پرندگان) ساقه ی پر، ستون پر، (استخوان های دراز و صاف) بدنه، راسته، (شمعدانی چند شاخه) پایه، (معماری) تنه ی ستون، استوانه ی ستون، چوب پرچم (flagpole هم می گویند)، منار، مناره، رجوع شود به: obelisk، مالبند، گمانه، (در ساختمان های بلند) چاه آسانسور (که آسانسور در آن بالا و پایین می رود)، سابقه، پرتو افکندن
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: an arrow or spear, or the straight, slender part of one.

(2) تعریف: a straight beam, as of light.

(3) تعریف: a long, straight section or handle of something.
مشابه: handle

- a shaft of hair
[ترجمه س،رضایی] ساقه مو
|
[ترجمه ترگمان] یک دسته مو
[ترجمه گوگل] یک شفت مو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- the shaft of a column
[ترجمه ترگمان] ستون یک ستون
[ترجمه گوگل] محور ستون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- the shaft of a hoe
[ترجمه ترگمان] یک بیل بیل یک بیل
[ترجمه گوگل] محور کج بیل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: a tall, straight monument, support, or flagpole.

(5) تعریف: a rotating cylindrical rod, often attached to gears, that transfers power or motion.

- a drive shaft
[ترجمه ترگمان] یک شفت حرکت
[ترجمه گوگل] شفت درایو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(6) تعریف: a slanting or vertical passage.
مشابه: bore

- a mine shaft
[ترجمه ترگمان] یه چاه معدن
[ترجمه گوگل] شفت معدن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- an elevator shaft
[ترجمه ترگمان] یه دریچه آسانسور
[ترجمه گوگل] شفت آسانسور
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(7) تعریف: a pointed, often sarcastic, verbal attack.

- shafts of criticism
[ترجمه ترگمان] shafts انتقادی
[ترجمه گوگل] شفت انتقاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(8) تعریف: (slang) unfair or harsh treatment (prec. by the).
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: shafts, shafting, shafted
(1) تعریف: to provide with a shaft.

(2) تعریف: to move by pushing with a pole.

(3) تعریف: (slang) to treat unfairly or harshly; betray.

جمله های نمونه

1. shaft axle
میل پولوس

2. a shaft boring machine
دستگاه چال بری

3. a shaft of moonlight slit the skirt of night . . .
مهتاب به نور دامن شب بشکافت . . .

4. the shaft is dimensioned to fit any wheel
میله با ابعادی ساخته شده است که به هر چرخی بخورد.

5. the shaft of a shovel
دسته ی بیل

6. the shaft of a well is round
سوراخ چاه گرد است.

7. axle shaft
محور دیفرانسیل،(اتومبیل) میل پولس

8. a pivotal shaft
میله ی محوری

9. the drive shaft of an engine
میل گاردان،میله ی متحرک موتور

10. the mine shaft is two miles long
دالان معدن دو میل طول دارد.

11. the turbine shaft is mated to the hollow compressor shaft
میله ی توربین را در درون لوله تو خالی کمپرسور جا می دهند.

12. get the shaft
(خودمانی) گول خوردن

13. to stone the shaft of a well
دیواره ی چاه را سنگی کردن

14. give someone the shaft
(خودمانی) کسی را گول زدن،چپاندن،(به کسی) انداختن

15. the rotation of a shaft
چرخش میله

16. the thief came through the shaft of the fireplace
دزد از دودکش شومینه پایین آمد.

17. this time you really got the shaft
این بار خوب کلاه سرت رفت.

18. We were given the shaft, and lost a lot of money.
[ترجمه ترگمان]ما به چاه دادیم و پول زیادی از دست دادیم
[ترجمه گوگل]ما شفت داده شد و پول زیادی را از دست دادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. Position your hands correctly on the shaft of the club.
[ترجمه ترگمان]دستان خود را به درستی بر روی میله چوب قرار دهید
[ترجمه گوگل]دست های خود را به درستی در محور باشگاه قرار دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. In course of sinking the well - shaft they came upon a deposit of a very rare mineral.
[ترجمه ترگمان]در حال فرو افتادن چاه چاه، آن ها به یکی از deposit معدنی نادر وارد شدند
[ترجمه گوگل]در جریان غرق شدن شفت، آنها در معرض یک ماده معدنی بسیار نادر قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. A shaft of moonlight fell on the lake.
[ترجمه ترگمان]یک چاه نور مهتاب روی دریاچه افتاد
[ترجمه گوگل]محور مهتاب در دریاچه افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

تیر (اسم)
ache, pain, bar, shot, arrow, firing, fire, shaft, prop, mercury, lug, gunshot, dart, timber, staff, stanchion, butt shaft, staple, perch, spike, mast, quintain

میل (اسم)
stomach, addiction, bar, desire, liking, tendency, will, shaft, propensity, leaning, goodwill, penchant, relish, axle, rod, bent, vocation, inclining, predilection, zest, hade, milestone, predisposition, proclivity

محور (اسم)
shaft, arbor, axis, axle, pivot, axletree, gudgeon, joint pin, kingbolt

میله (اسم)
style, bar, beam, shaft, stalk, stem, probe, arbor, axis, axle, pivot, rod, spit, pintle, pillar, shank, scape, fust, tige, virgule

دسته (اسم)
detachment, school, section, regimen, hand, party, order, stack, handle, shaft, sect, kind, clump, clique, set, troop, stem, fagot, lever, team, pack, sheaf, army, host, corps, group, company, category, class, gang, assortment, grouping, estate, junta, ear, helm, cluster, ensign, batch, deck, knob, handhold, handgrip, bevy, tuft, fascicle, genre, genus, brigade, wisp, parcel, clan, gens, confraternity, drove, congregation, covey, stud, haft, hilt, skein, helve, horde, nib, shook, rabble, skulk, squad, trusser

خدنگ (اسم)
arrow, shaft, white poplar

گلوله (اسم)
shot, shaft, gunshot, ball, bullet, pellet, cartridge, missile, pommel, blob

چوب (اسم)
shaft, stick, bat, rod, wood, timber, stave, spunk

پرتو (اسم)
light, beam, shaft, ray, radiance, shine, radiancy, rayon

بدنه (اسم)
shaft, framework, body, trunk, fuselage

استوانه (اسم)
shaft, cannon, cylinder, roller

دودکش (اسم)
stack, shaft, funnel, uptake, tube, chimney, flue

ستون (اسم)
slip, pile, shaft, pole, pier, column, pillar, jamb

بادکش (اسم)
shaft, cupping, exhaust pipe

نیزه (اسم)
shaft, spear, dart, gad, gavelock, halberd, gaff, gig, lance, harpoon

قلم (اسم)
style, shaft, pen, wedge, stylus

چاه (اسم)
well, shaft, pit

چوبه (اسم)
shaft, staff, rolling pin

تیر انداختن (فعل)
shaft

تخصصی

[عمران و معماری] محور - میله - چاه - میله چاه
[برق و الکترونیک] محور
[مهندسی گاز] محور
[زمین شناسی] میله، محور، استوانه، بدنه - یک دهانه عمودی یا غیر عمودی از میان لایه های معدن که برای تهویه یا زهکشی یا برای بالا بردن پرسنل و مواد به مناطق قابل استخراج معدن استفاده می شود
[نساجی] شافت - میله - محور
[معدن] چاه (معادن زیرزمینی)
[] چاه
[آب و خاک] چاه عمودی، ستون

به انگلیسی

• any vertical passageway; slender body of an arrow or spear; pole, rod; beam, ray; slender handle; column, long cylindrical pillar; long revolving bar used to transfer motion or torque to gears or other parts (machinery)
move with a pole, push with a rod; treat disrespectfully, treat unfairly (slang)
a shaft is a vertical passage, for example in a mine or a place where a lift goes up and down.
a shaft in a machine is a rod that turns round and round to transfer power or movement in the machine.
a shaft of light is a narrow beam of light.

پیشنهاد کاربران

راسته
محور انتقال قدرت
اگر در تیراندازی با کمان با پر تیر همراه شود به معنی پرتابه میدهد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما