severe

/səˈvɪr//sɪˈvɪə/

معنی: خشک، سخت، سخت گیر، شاق، شدید، عنیف
معانی دیگر: ستهم، دشوار، مشکل، جانفرسا، سور، جدی، عبوس، تندخو، ساده، بی آذین، بی زیب، طاقت فرسا
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. severe cold
سرمای سخت

2. severe criticism
انتقاد شدید

3. severe difficulties
مشکلات شدید

4. severe to the point of cruelty
سختگیر تا حد ظلم

5. a severe blow
ضربه ی ستهم

6. a severe financial hurt
آسیب شدید مالی

7. a severe locust invasion
هجوم شدید ملخ

8. a severe pain
درد شدید

9. a severe reaction
واکنش شدید

10. a severe teacher
معلم سختگیر

11. a severe test
آزمون دشوار

12. under severe conditions
تحت شرایط دشوار

13. subject to severe droughts
در معرض خشکسالی های شدید

14. an economic crisis, severe and of long continuance
یک بحران اقتصادی شدید و درازمدت

15. he launched into a severe criticism of the u. n.
او سخت سرگرم انتقاد از سازمان ملل شد.

16. the collision was so severe that the backseat passengers of the car were catapulted against the dashboard
تصادم به قدری شدید بود که سرنشینان صندلی عقب اتومبیل به طرف داشبرد پرت شدند.

17. she was dressed in a severe black coat
یک پالتو ساده و سیاه به تن داشت.

18. the government had to take severe measures
دولت مجبور شد دست به اقدام شدید بزند.

19. the government has been very severe about certain films
دولت در مورد برخی فیلم ها خیلی سختگیری کرده است.

20. this coast is exposed to severe northerly winds
این ساحل در معرض بادهای شدید شمالی قرار دارد.

21. his criticism of the government was severe and a bit unfair
انتقاد او از دولت شدید و تا اندازه ای غیر منصفانه بود.

22. the death of her husband was a severe blow to batool
مرگ شوهر برای بتول ضربه ی بزرگی بود.

23. when she saw me, her expression became severe
وقتی که مرا دید قیافه اش درهم رفت.

24. My uncle became severe when I was late.
[ترجمه ترگمان]وقتی دیر کردم عموم جدی شد
[ترجمه گوگل]دایی وقتی دیر شد، عمیق شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. The Roman Empire came under severe pressure from the barbarians across the Rhine.
[ترجمه ترگمان]امپراطوری روم از سوی وحشیان رودخانه راین به شدت تحت فشار شدید قرار گرفت
[ترجمه گوگل]امپراطوری روم تحت فشار شدید از بربرها در سراسر راین قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. This is a school for children with severe learning difficulties.
[ترجمه ترگمان]این یک مدرسه برای کودکان با مشکلات یادگیری شدید است
[ترجمه گوگل]این یک مدرسه برای کودکان با مشکلات یادگیری شدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. He developed a severe migraine headache.
[ترجمه ترگمان]سردرد شدیدی به سراغش آمد
[ترجمه گوگل]او سردرد شدید میگرن را ایجاد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. The judge meted out severe penalties.
[ترجمه ترگمان]قاضی مجازات های شدیدی را در نظر گرفت
[ترجمه گوگل]قاضی مجازات های شدیدی را تحمل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

29. Strikes are causing severe disruption to all train services.
[ترجمه ترگمان]حملات باعث اخلال در تمام خدمات آموزش و پرورش می شوند
[ترجمه گوگل]خطرات ناشی از اختلال شدید در همه خدمات قطار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

30. Severe migraine can be treated with a drug which constricts the blood vessels.
[ترجمه ترگمان]میگرن شدید را می توان با دارویی که رگ های خونی را آلوده می کند، درمان کرد
[ترجمه گوگل]میگرن شدید می تواند با یک داروی تسکین دهنده رگ های خونی درمان شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

خشک (صفت)
barren, abstract, dry, arid, withered, waterless, hollow, sere, thirsty, droughty, jejune, severe, sec, brut, husky

سخت (صفت)
firm, hard, rigid, serious, solid, difficult, stringent, laborious, dogged, adamantine, tough, strict, strong, sticky, troublesome, exquisite, chronic, heavy, formidable, grim, demanding, arduous, ironclad, indomitable, austere, exacting, severe, stout, rugged, grave, intense, violent, callous, inexorable, trenchant, tense, crusty, difficile, trying, dour, intolerable, flinty, stony, petrous, hard-shell, irresistible, insupportable, inflexible, insufferable, labored, steely, rigorous, rocky, unsparing

سخت گیر (صفت)
hard, difficult, astringent, strict, stern, demanding, intransigent, exacting, squeamish, severe, fastidious, hard and fast, hard-bitten, hard-handed, unrelenting, priggish

شاق (صفت)
astringent, burdensome, onerous, severe, stark, tall

شدید (صفت)
hard, grievous, strenuous, drastic, keen, tough, exquisite, slashing, sopping, chronic, high-wrought, severe, rugged, stalwart, boisterous, forcible, intense, violent, intensive, vigorous, diametric, diametrical, inclement, incontrollable, rigorous, sthenic

عنیف (صفت)
hideous, harsh, drastic, severe, repugnant

تخصصی

[فوتبال] طاقت فرسا

به انگلیسی

• serious, grave; acute, critical; difficult, rigorous; simple, plain; harsh, strict
you use severe to describe something which is very bad or undesirable, and which is great in extent or degree.
a severe person is stern and treats people somewhat harshly.

پیشنهاد کاربران

سمج
سخت ، طاقت فرسا
سخت
سخت hard
وخیم
سخت، شدید
ساده ( و غیرجذاب )
Her hair was short and severe.
a rather severe red - brick building
She wore a severe black dress, and plain black shoes.
I don't like these severe modern buildings.
ساده و بی پیرایه
شدید در ناتوانی های جسمی
تشدید کردن
بغرنج
پایبند
معنی ( وخیم ) خیلی عالی بود
ممنون
عبارت موردنظرم :
Severe ankle injury
بسیارشدید
عبارت موردنظرم:
Sever to moderate
آدم سخت گیر
دشوار ، سخت, HARD, very sine is
hard
adjective
[or more severe; most severe]
1 a : very bad, serious, or unpleasant
◀️severe weather conditions
◀️The storm caused severe damage to the roof.
◀️a severe economic depression
◀️The patient is in severe pain.
◀️children with severe learning disabilities
In the most severe cases, the disease can lead to◀️ blindness.
🔴b : causing a lot of physical pain or suffering
◀️He suffered a severe head injury.
◀️a severe cold/infection
◀️severe burns/wounds

2 : very harsh
◀️He faces severe penalties for his actions.
◀️The punishment was severe.
◀️severe criticism
◀️a severe critic

3 : requiring great effort
◀️The war was a severe test of his leadership.
◀️a severe challenge

4 : very formal, strict, and serious
◀️a severe young woman
◀️He's very generous despite his somewhat severe manner

5 : not having much decoration : very plain
◀️a very severe style of architecture
◀️severe clothing
◀️a severe hairstyle

◀️
When a beta disobeys her superior, her punishment must be severe

شدید - شاق - سخت - جدی ( آب و هوا و یا مشکلات )
نفس گیر - طاقت فرسا
سخت گیر - جدی
ساده و بی زینت ( بدون دکوراسیون و زیورآلات و آرایش و در کل معمولی )
extremely bad
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما