set the record straight

پیشنهاد کاربران

شفاف سازی

برای معانی بیشتر مدخل put the record straight را ببینید
ذهنیت اشتباه کسی را درست کردن
حساب کتاب رو صاف کردن
phrase :
put the record straight
set someone straight
گفتن حقیقت درباره چیزی به دیگران ( زیرا گوینده می خواهد مطمئن شود که شنونده حقیقت را فهمیده است. )
گفتن حقیقت درباره چیزی به دیگران ( بعد از اینکه افراد قبلی درباره آن موضوع به دیگران حقیقت را نگفته اند. )
درست کردن اشتباه یا سوء برداشت دیگران

به عنوان مثال :
I would like to set the record straight on a few points
منابع• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/set-the-record-straight• https://www.ldoceonline.com/dictionary/set-put-the-record-straight
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما