sentence comprehension

پیشنهاد کاربران

درک و مفهوم ما از چیزی🤯
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما