sensitive species

پیشنهاد کاربران

sensitive species ( مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و جنگل )
واژه مصوب: گونۀ حساس
تعریف: گونه ای که بنا بر رده بندی مراجع رسمی یا نهادهای مدیریتی مربوط در فهرست گونه های درتهدید یا درخطر قرار دارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما