semen

/ˈsiːmən//ˈsiːmən/

معنی: دانه، تخم، منی، نطفه
معانی دیگر: نراب

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: the slightly milky, viscous fluid that is secreted by male reproductive organs, and that contains sperm.
مشابه: come, seed

جمله های نمونه

1. This may refer to the menstrual blood and semen consumed sacramentally by some Gnostic groups.
[ترجمه گوگل]این ممکن است به خون قاعدگی و منی مصرف شده توسط برخی از گروه های گنوسی اشاره داشته باشد
[ترجمه ترگمان]این ممکن است به خون قاعدگی و منی که توسط برخی گروه های Gnostic مصرف می شود اشاره کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Some theorized that repeated rectal exposure to the semen of different partners might be leading to an immune breakdown.
[ترجمه گوگل]برخی معتقد بودند که مواجهه مکرر رکتوم با مایع منی شرکای مختلف ممکن است منجر به شکست سیستم ایمنی شود
[ترجمه ترگمان]برخی استدلال کرده بودند که در معرض semen شدن مقعد به روی منی، ممکن است منجر به شکست ایمنی بدن شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The reason the virus could be in the semen or vaginal fluids is that lymphocytes are present in those fluids.
[ترجمه گوگل]دلیل اینکه ویروس می تواند در مایع منی یا واژن باشد این است که لنفوسیت ها در آن مایعات وجود دارند
[ترجمه ترگمان]دلیل این که این ویروس می تواند در منی یا مایعات واژینال استفاده شود این است که lymphocytes در این مایعات وجود دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Semen Cerebrospinal, vaginal, synovial, pleural, pericardial, peritoneal and amniotic fluids.
[ترجمه گوگل]منی مایعات مغزی نخاعی، واژن، سینوویال، پلورال، پریکارد، صفاقی و آمنیوتیک
[ترجمه ترگمان]Semen cerebrospinal، مهبل، synovial، غشای ریه اش، مایع peritoneal و مایع amniotic
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Semen infected with hepatitis or syphilis can be donated, but only if a woman agrees to accept it.
[ترجمه گوگل]منی آلوده به هپاتیت یا سیفلیس را می توان اهدا کرد، اما تنها در صورتی که زن با آن موافقت کند
[ترجمه ترگمان]Semen آلوده به هپاتیت و یا سیفیلیس می تواند اهدا شود، اما تنها در صورتی که یک زن قبول کند که آن را بپذیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. However, with semen import restrictions off and markets opened up, that has changed with a vengeance.
[ترجمه گوگل]با این حال، با بسته شدن محدودیت‌های واردات مایع منی و باز شدن بازارها، این موضوع با انتقام‌جویی تغییر کرده است
[ترجمه ترگمان]با این حال، با باز شدن محدودیت های وارداتی و بازارها، که با یک انتقام تغییر کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Maxwell recounted the discovery of apparent semen stains on the body after it had been taken in for autopsy.
[ترجمه گوگل]ماکسول کشف لکه‌های ظاهری مایع منی روی بدن را پس از کالبد شکافی بازگو کرد
[ترجمه ترگمان]ماکسول کشف لکه های جوهر را بر روی بدن بعد از آن که برای کالبد شکافی برداشته شد، تعریف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Blood or semen samples can be matched.
[ترجمه گوگل]نمونه های خون یا مایع منی را می توان مطابقت داد
[ترجمه ترگمان]نمونه های خون یا منی را می توان با هم تطبیق داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Hinduism agrees with Galen that semen is the essence of life.
[ترجمه گوگل]هندوئیسم با جالینوس موافق است که منی جوهر زندگی است
[ترجمه ترگمان]هندوها با جالینوس موافق هستند که منی جوهر زندگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. According to Aristotle, the male semen provides the formative power that shapes the foetus, mentally and physically.
[ترجمه گوگل]به عقیده ارسطو، منی مرد نیروی شکل‌دهنده‌ای را فراهم می‌کند که جنین را از نظر ذهنی و جسمی شکل می‌دهد
[ترجمه ترگمان]به گفته ارسطو، مرد منی مرد، قدرتی شکل دهنده را فراهم می کند که جنین، ذهنی و فیزیکی را شکل می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. However, semen can transmit certain diseases.
[ترجمه گوگل]با این حال، منی می تواند بیماری های خاصی را منتقل کند
[ترجمه ترگمان]با این حال، منی می تواند برخی بیماری ها را منتقل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Testing of the swabs indicated the presence of semen.
[ترجمه گوگل]آزمایش سواب ها نشان دهنده وجود مایع منی بود
[ترجمه ترگمان]آزمایش of حضور منی را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Conventional sperm screening involves looking at semen samples using a light microscope.
[ترجمه گوگل]غربالگری معمولی اسپرم شامل بررسی نمونه های منی با استفاده از میکروسکوپ نوری است
[ترجمه ترگمان]غربالگری معمولی اسپرم شامل بررسی نمونه های منی با استفاده از میکروسکوپ نوری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Research on artificial insemination and semen freezing and artificial hatching and starting in Grus vipio will promote the reproduction of the crane under artificial breeding.
[ترجمه گوگل]تحقیقات در مورد لقاح مصنوعی و انجماد مایع منی و جوجه ریزی مصنوعی و شروع در Grus vipio باعث افزایش تولید مثل جرثقیل تحت پرورش مصنوعی می شود
[ترجمه ترگمان]تحقیقات در مورد لقاح مصنوعی و semen مصنوعی و hatching مصنوعی و آغاز آن در Grus vipio، تولید مثل و زاد و ولد را به موجب زاد و ولد مصنوعی افزایش خواهد داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

دانه (اسم)
grain, kernel, bait, seed, granulation, bean, piece, granule, berry, pill, birdseed, furuncle, rash, whelk, knurl, currant, semen

تخم (اسم)
kernel, seed, fry, egg, zygote, semen, testicle, testis

منی (اسم)
semen, sperm

نطفه (اسم)
semen, sperm

انگلیسی به انگلیسی

• whitish fluid containing sperm which is ejaculated by males
semen is the liquid containing sperm produced by the sex organs of men or male animals.

پیشنهاد کاربران

Penis vomit
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : _
✅️ اسم ( noun ) : semen
✅️ صفت ( adjective ) : seminal
✅️ قید ( adverb ) : seminally
[پزشکی] منی: ترشح غلیظی که اسپرماتوزوئیدها را حمل می کند
monkey - juice ( n. )
semen
man - paste
cock sauce ( n. )
( US ) semen
dog water ( n. ) ( US )
اسپرم یا علمی تر، اسپرماتوزوئید
در عربی و فرهنگ اسلامی به آن منی گفته می شود
در انگلیسی هم به صورت عامیانه cum و به صورت رسمی تر و مودبانه تر به آن sperm گفته می شود.
اگر مفید بود لطفا لایک کنید ❤️🙏🏻
...
[مشاهده متن کامل]

ویرایش: در زمان نگارش معنا نمی دانستم، اما واژه cum در واقع در زبان انگلیسی وجود ندارد، بلکه واژه come بوده و به علت اختصار و شاید دور زدن کلمات حساس در بستر اینترنت و نرم افزارها مانند بسیاری از کلمات ( از جمله fuck که ممکن است بعضی جاها ببینید fac و یا بسیاری از مثال های دیگر ) تغییر شکل داده. از توجه شما متشکرم🙏🏻

مایعی که هنگام ارضای جنسی از آلت تناسلی مردانه خارج می شود و حاوی اسپرم است ودر صورت رسیدن به واژن و سپس رحم می تواند زن را باردار نماید
semen ( علوم پایۀ پزشکی )
واژه مصوب: منی
تعریف: ترشحات نسبتاً غلیظ و سفید اندام تناسلی مرد که در طی انزال از پیشاب راه خارج می شود و حاوی زامه است
seminal fluid
اسپرم ، منی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٢)

سوال های مرتبط