self directed

/ˈselfdɪˈrektəd//selfdɪˈrektɪd/

بهدایت نفس خود، پیش خودی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of directed.

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهبهدایت نفس خود، پیش خودیبررسی کلمهصفت ( adjective ) • : تعریف: combined form of directed.
معنی self directed، مفهوم self directed، تعریف self directed، معرفی self directed، self directed چیست، self directed یعنی چی، self directed یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف s، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف s
کلمه بعدی: self directing
اشتباه تایپی: سثمب یهقثزفثی
آوا: /سلف دیرکتد/
عکس self directed : در گوگل
معنی self directed

پیشنهاد کاربران

خود رهنمود دهنده، خودرهنمود ده
خودجهتمندی، خودجهت دهی
خودجهت یافته، خود هدایت یافته،
خود محور
خودراهبر، خودهدایتگر
خودگردان
خود راهبر
خود راهبری
خود - پیش بَرَنده
خودخوان
خود محور، خود هدایت شده
در مورد شخصی یعنی مستقل
خود - هدایتی
خود فرمان
خود راهبری
خود هدایت شده
Virtual learning suits the self - motivated and self - directed students.
آموزش راه دور برای دانش آموزان خودکار و دارای انگیزه مناسب است.
This gives learners guidance in their self - directed learning.
این به دانشجویان در یادگیری خودکار خود راهنمایی می دهد.
نکته: برای مناسب بودن می توانید از لغت suit استفاده کنید.
فرد خودکار
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما