selection tools

تخصصی

[کامپیوتر] ابزارهای انتخاب - ابزارهایی که برای تعریف یک ناحیه یا انتخاب یک شیء به کار می رود . اشاره گر، طناب قلابدار، عصای جادویی، و قیچی از ابزارهای نرم افزاری انتخاب هستند.

معنی یا پیشنهاد شما