seep into

پیشنهاد کاربران

نفوذ کردن به جایی، رسوخ کردن به درون چیزی، تراوش کردن داخل چیزی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما