sector

/ˈsektər//ˈsektə/

معنی: جزء، ناحیه، بخش، محله، قطاع، قطاع دایره، قسمتی از جبهه
معانی دیگر: (اقتصادی و غیره) بخش، منطقه، (دایره) قطاع، پرهون پار، (هندسه و ریاضی) سکتور، گوشه سنج، خط کش ریاضی، تقسیم کردن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: an identifiable segment or part of a landscape, area, society, political system, or the like.
مشابه: territory, zone

- We were not allowed to enter the Russian sector of the city without authorization.
[ترجمه ترگمان] ما اجازه ورود به بخش روسیه بدون اجازه را نداشتیم
[ترجمه گوگل] ما مجاز به ورود به بخش روسی شهر نبودیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Jobs will have to come from the private sector of employment.
[ترجمه ترگمان] Jobs باید از بخش خصوصی استخدام بیاید
[ترجمه گوگل] جابز باید از بخش خصوصی استخدام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in warfare, a delineated region of fighting or defense.

- Heavy casualties were sustained in the eastern sector.
[ترجمه ترگمان] تلفات سنگین در بخش شرقی متحمل شد
[ترجمه گوگل] تلفات شدید در بخش شرقی ادامه داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: in geometry, a figure shaped like a piece of pie and determined by an arc of a circle and the two radii that intersect the endpoints of it.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: sectors, sectoring, sectored
• : تعریف: to divide into parts, esp. conceptually coherent ones.

- Berlin was sectored into four zones after the war.
[ترجمه ترگمان] برلین پس از جنگ به چهار منطقه تقسیم شد
[ترجمه گوگل] برلین پس از جنگ به چهار منطقه تقسیم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. the american sector of west berlin
منطقه ی امریکایی برلن غربی

2. the manufacturing sector of our economy
بخش فروردگر (تولید صنعتی) اقتصاد ما

3. the private sector
بخش خصوصی

4. the public sector
بخش دولتی (عمومی)

5. the service sector of our economy has had rapid growth
بخش خدمات اقتصاد ما رشد سریعی داشته است.

6. the country's agricultural sector is in trouble
بخش کشاورزی کشور در مخاطره است.

7. help from the privates sector is also important in projecting school building programs
در برنامه ریزی ساختمان مدارس کمک بخش خصوصی نیز اهمیت دارد.

8. In the financial sector, banks and insurance companies have both lost a lot of money.
[ترجمه ترگمان]در بخش مالی، بانک ها و شرکت های بیمه هر دو پول زیادی را از دست داده اند
[ترجمه گوگل]در بخش مالی، بانک ها و شرکت های بیمه هر دو پول زیادی را از دست داده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The enemy have attacked the British sector.
[ترجمه ترگمان]دشمن به بخش انگلیسی حمله کرده است
[ترجمه گوگل]دشمن به بخش بریتانیا حمله کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The banking and finance sector was booming.
[ترجمه ترگمان]بخش بانکداری و دارایی در حال ترقی بود
[ترجمه گوگل]بخش بانکی و مالی بسیار پررونق بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The sector dam broke and its water drowned the entire valley.
[ترجمه ترگمان]سد این بخش قطع شد و آب آن تمام دره را غرق کرد
[ترجمه گوگل]سد بخش شکسته شد و آب تمام دره را غرق کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Much of the workforce in the banking sector is/are affected by the new legislation.
[ترجمه ترگمان]بخش عمده ای از نیروی کار در بخش بانکداری، تحت تاثیر قوانین جدید قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]بخش عمده ای از نیروی کار در بخش بانکی از قوانین جدید تحت تاثیر قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. This is a double wham-my for public sector workers.
[ترجمه ترگمان]این یک wham دوگانه برای کارگران بخش دولتی است
[ترجمه گوگل]این کار برای کارکنان بخش دولتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The private sector, by contrast, has plenty of money to spend.
[ترجمه ترگمان]در مقابل، بخش خصوصی مقدار زیادی پول برای خرج کردن دارد
[ترجمه گوگل]در مقابل، بخش خصوصی به اندازه کافی پول دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. A small manufacturing sector inhibits growth in the economy.
[ترجمه ترگمان]یک بخش تولیدی کوچک از رشد در اقتصاد جلوگیری می کند
[ترجمه گوگل]بخش تولیدی کوچک مانع رشد اقتصادی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. Teachers in the state sector are asking for a 7% pay rise.
[ترجمه ترگمان]معلمان در بخش دولتی خواستار افزایش ۷ درصدی حقوق هستند
[ترجمه گوگل]معلمان در بخش دولتی برای درخواست به 7٪ افزایش پرداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

جزء (اسم)
part, portion, clause, appurtenance, gadget, component, ingredient, member, detail, sector, gizmo

ناحیه (اسم)
region, area, realm, shire, zone, district, subregion, terrain, sector, demesne, output area, situs

بخش (اسم)
section, party, region, leg, part, share, portion, sect, lot, division, fate, distribution, precinct, segment, canton, branch, member, zone, district, subregion, department, item, piece, heritage, quarter, borough, parish, sector, parcel, commune, county, riding, moiety, installment, squadron, wing of building

محله (اسم)
district, quarter, parish, sector

قطاع (اسم)
sector

قطاع دایره (اسم)
sector

قسمتی از جبهه (اسم)
sector

تخصصی

[عمران و معماری] قطاع
[کامپیوتر] بخش ؛ قطاع - قطاع بخشی از شیار یک دیسک، مثلاً دیسک سیستمIBM PC اولیه، دیسکت را به 40 شیار دوار تقسیم می کرد که هر شیار آن 8 قطاع داشت .
[برق و الکترونیک] قطاع در دیسکخ حافظه ی مغناطیسی کامپیوتر به تقسیمهای شعاعی شیار های هم مرکزی می گویند که به قسمتهای شبیه به برشهای کیک تقسیم شده اند در دیسک لغزان 3/5 اینچ با چگالی بالا، 80 شیار در هر طرف و 18 قطاع در شیار وجود دارد . - قطاع
[حقوق] بخش (اقتصادی)
[نساجی] قطاع - بخش
[ریاضیات] شق، قسمت، قطعه، ناحیه، بخش، قطاع، قطاع دایره، بخش، ناحیه، تقسیم کردن، جزء، پاره ی دایره
[آمار] قطاع

به انگلیسی

• subdivision, group within a larger group; region, district; geometrical figure composed of two radii and the arc lying between the radii (mathematics); unit of disk storage equal to 256 bytes (computers)
a sector of a country's economy is a particular part of it. a particular sector consists of all the companies which are involved in a particular area of work or all the companies that are run according to a particular system.
a sector is also one group or area which is part of another, larger one.

پیشنهاد کاربران

( اقتصادی ) صنف، رسته
حوزه
A part of the business activity of a country
public/private sector ( =business controlled by the government or by private companies )

Public sector
بخش دولتی - سهامی عام

Private sector
بخش خصوصی - سهامی خاص
کمان هایی از دایره در نمودارِ دایره ای
قطعه
یک بخش تجاری در کشور
private sector
public sector
بخش خصوصی
بخش دولتی ( در بخش های تجاری کشور )
MILITARY
a subdivision of an area for military operations

a portion of a military front
or an area of operation

زیربخش، زیر قسمت، بخش فرعی
( نظامی )

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما