secondary office

پیشنهاد کاربران

secondary office ( مهندسی مخابرات - پست )
واژه مصوب: دفتر پُستی تابع
تعریف: دفتر پُستی وابسته به دفتر پستی مرکزی که در مقایسه با دفاتر اصلی خدمات محدودتری ارائه می‏دهد و معمولاً شخصی خارج از سازمان پُست آن را اداره می‏کند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما