sea green

/ˈsiːˈɡriːn//siːɡriːn/

معنی: رنگ سبز مایل بابی
معانی دیگر: سبز مایل به آبی، سبز دریا رنگ
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: sea-green (adj.)
• : تعریف: a pale bluish or yellowish green color.

مترادف ها

رنگ سبز مایل ب ابی (اسم)
sea green

به انگلیسی

• light bluish green color where the green is prevalent

معنی یا پیشنهاد شما