scrim

/skriːm//skrɪm/

معنی: پارچه استری مبل وغیره
معانی دیگر: پارچه ی نازک، پارچه ی آستری، کرباس نازکی که بعنوان بتونه قاب چوبی وامثال ان بکارمیبرند
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a thin, sheer, durable cotton or linen fabric of open weave, used for curtains, linings, or the like.

(2) تعریف: a curtain of such fabric used in the theater to create an apparently solid wall that becomes transparent when lit from behind.

جمله های نمونه

1. It started off with a tan scrim in front.
[ترجمه گوگل]آن را با یک برنزه در جلو شروع شد
[ترجمه ترگمان]با a قهوه ای رنگی که در جلویش بود شروع به حرکت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The scrim rose and the boy relived his life with them.
[ترجمه گوگل]فریاد بلند شد و پسر زندگی خود را با آنها زنده کرد
[ترجمه ترگمان]The از جا بلند شد و پسرک با آن ها زندگی خود را به خاطر آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As the shuttle zoomed past, the third Scrim turned to fire at it, but Rem 's evasive piloting frustrated it.
[ترجمه گوگل]هنگامی که شاتل از کنار آن عبور می کرد، سومین Scrim به سمت آن شلیک کرد، اما خلبانی طفره‌آمیز رم آن را ناامید کرد
[ترجمه ترگمان]وقتی شاتل از گذشته دور شد، Scrim سوم برگشت تا به آن شلیک کند، اما خلبانی طفره آمیز آن را خنثی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The scrim layer may be a glass fiber or carbon fiber scrim, or veil, that has absorbed resin from the sheets of prepreg during a molding process.
[ترجمه گوگل]لایه اسکریم ممکن است یک الیاف شیشه یا الیاف کربن یا پرده باشد که رزین را از ورقه های پیش آغشته در طول فرآیند قالب گیری جذب کرده است
[ترجمه ترگمان]لایه scrim ممکن است یک فیبر شیشه ای یا فیبر کربن یا تور باشد که رزین را از صفحات of در طول فرآیند ریخته گری جذب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The windows were nearly opaque, with a scrim of some sort of pale fluff or dander.
[ترجمه گوگل]پنجره‌ها تقریباً مات بودند، با نوعی کرک یا شوره کم‌رنگ
[ترجمه ترگمان]پنجره ها تقریبا مات بودند، با یک نوع باد رنگ پریده یا dander
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A cluster of Scrim made a stand, and concentrated their fire.
[ترجمه گوگل]دسته ای از اسکریم ایستاده و آتش خود را متمرکز کردند
[ترجمه ترگمان]دسته ای از Scrim سیخ ایستادند و آتش خود را متمرکز کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. For one thing, its steel-mesh scrim is both a sunscreen and a design element that steps in sharp accordion folds at plaza level.
[ترجمه گوگل]برای یک چیز، ضماد توری فولادی آن هم یک ضدآفتاب است و هم یک عنصر طراحی که چین‌های آکاردئونی تیز را در سطح میدان ایجاد می‌کند
[ترجمه ترگمان]برای یک چیز، فولاد - - mesh آن هم یک ضد آفتاب و هم یک آلمان طراحی است که در accordion تیز در سطح میدان حرکت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The first and second scrim layers constitute exposed surfaces of the composite laminate.
[ترجمه گوگل]لایه های اسکریم اول و دوم سطوح در معرض ورقه ی کامپوزیت را تشکیل می دهند
[ترجمه ترگمان]لایه های scrim اول و دوم، سطوح نمایان لمینیت مرکب را تشکیل می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. There was this pink wash coming in on the scrim.
[ترجمه گوگل]این شستن صورتی روی اسکریم می آمد
[ترجمه ترگمان] یه شستشوی صورتی توی \"scrim\" بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The present invention is directed to a filter media comprised of an electro-conductive scrim so as to improve on the dissipation time of an electrostatic charge.
[ترجمه گوگل]اختراع حاضر به یک رسانه فیلتر متشکل از یک اسکریم الکترو رسانا است تا زمان اتلاف یک بار الکترواستاتیک را بهبود بخشد
[ترجمه ترگمان]اختراع موجود به یک رسانه فیلتر که متشکل از یک scrim رسانا است به گونه ای هدایت می شود که زمان اتلاف شارژ الکترواستاتیک را بهبود بخشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Or, if you're in bright sun, use a light tent or white scrim to soften the light falling on your subject.
[ترجمه گوگل]یا اگر در آفتاب روشن هستید، از یک چادر سبک یا اسکریم سفید استفاده کنید تا نوری که به سوژه شما می‌افتد را ملایم کنید
[ترجمه ترگمان]یا، اگر در آفتاب درخشان هستید، از یک چادر نور یا scrim سفید برای نرم کردن نور بر روی سوژه خود استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. By contrast, the eyes are likely to be missing entirely or smeared shut or obscured by a milky scrim, as in his portrait of the writer Michel Leiris.
[ترجمه گوگل]در مقابل، چشم‌ها احتمالاً به‌طور کامل از دست می‌روند یا مانند پرتره‌ای از نویسنده میشل لیریس، به‌وسیله‌ی خراش‌های شیری بسته یا پوشیده شده‌اند
[ترجمه ترگمان]در مقابل، ممکن است چشم ها به طور کامل گم شوند و یا در اثر نور شیری خفه یا پنهان شوند، مانند تصویر او از نویسنده میشل Leiris
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The combination of PVC plastisol in a technologically advanced formula, together with the lattice structure of the scrim, provide high tear resistance and . . .
[ترجمه گوگل]ترکیب پلاستیزول پی وی سی در فرمول پیشرفته تکنولوژی به همراه ساختار شبکه ای اسکریم مقاومت پارگی بالایی را ایجاد می کند
[ترجمه ترگمان]ترکیب of PVC در یک فرمول پیشرفته از لحاظ فن آوری، همراه با ساختار شبکه of، مقاومت و مقاومت زیادی را به همراه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Thereafter, I tracked their quotidian lives as they played out against a shimmering scrim of cultural and political context.
[ترجمه گوگل]پس از آن، زندگی روزمره آن‌ها را در حالی که در برابر یک جنجال درخشان از بافت فرهنگی و سیاسی بازی می‌کردند، دنبال کردم
[ترجمه ترگمان]بعد از آن، من زندگی های quotidian را دنبال کردم، همانطور که آن ها در مقابل یک چارچوب لرزان از بافت فرهنگی و سیاسی بازی می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

پارچه استری مبل و غیره (اسم)
scrim

به انگلیسی

• thin cotton or linen fabric (used for curtains and theatrical backdrops)

پیشنهاد کاربران

مشبک، شبکه مانند، مش،
مخفف شده ی "scrimmage" به معنای ( درگیری ) و همچنین در زبان عامیانه و گیم به معنای مسابقه دوستانه بین تیم هاست.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما