scribe

/ˈskraɪb//skraɪb/

معنی: منشی، محرر، کاتب نسخه های خطی، کتابت کردن، حکاکی کردن
معانی دیگر: (پیش از اختراع چاپ) کاتب، نویسنده، مولف، رونویس کننده ی تورات، دبیر، خط نویس، (قلم ویژه ی علامت گذاری روی چوب یا سنگ یا آجر برای نشان دادن محلی که باید بریده یا حک شود) خط گذار، قلم سوزنی (scriber هم می گویند)، (با این قلم) خط گذاری کردن، نشانه گذاری کردن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: one employed as a copyist.

(2) تعریف: in Judaism, one of the ancient scholars who transcribed the sacred books and wrote interpretations of their teachings.

(3) تعریف: a writer, esp. a journalist.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: scribes, scribing, scribed
• : تعریف: to mark or score (a surface) with a sharp instrument, esp. as a guide for later cutting or assembly.

جمله های نمونه

1. We sat on a bench, and the scribe wrote with a goose-quill pen.
[ترجمه گوگل]روی نیمکتی نشستیم و کاتب با قلم غاز نوشت
[ترجمه ترگمان]روی نیمکتی نشستیم و کتاب را با قلم پر قلم نوشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At his side a fussy grey-faced scribe was penning details about Zen Sharpik into a leatherbound ledger.
[ترجمه گوگل]در کنار او، یک کاتب با صورت خاکستری هیاهو، جزئیات مربوط به ذن شارپیک را در دفتری چرمی می نوشت
[ترجمه ترگمان]در کنار او، یک منشی با چهره رنگ پریده و پر سر و صدا جزئیات بیشتری درباره ذن Sharpik به یک دفتر leatherbound بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. However, the Scribe has caught a whiff of success and further sightings of Colin Chapmans will be gratefully received.
[ترجمه گوگل]با این حال، کاتب دم از موفقیت زده است و مشاهدات بعدی کالین چپمنز با قدردانی پذیرفته خواهد شد
[ترجمه ترگمان]با این حال، Scribe به موفقیت چشمگیری دست یافت و مشاهده کرد که حضور کالین پاول با قدردانی دریافت خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. At the house of the Chief Scribe, Reni's major domo was waiting at the gate to meet them.
[ترجمه گوگل]در خانه رئیس کاتب، دوموی اصلی رنی در دروازه منتظر بود تا با آنها ملاقات کند
[ترجمه ترگمان]در خانه رئیس Scribe، پیشکار بزرگ رنی در کنار دروازه منتظر آن ها بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Each of the assistants was accompanied by a scribe.
[ترجمه گوگل]هر یک از دستیاران را یک کاتب همراهی می کرد
[ترجمه ترگمان]هر یک از شاگردها با یک دست نوشته همراه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I can not work as a scribe, and I am beginning to enjoy being free.
[ترجمه گوگل]من نمی توانم به عنوان یک کاتب کار کنم و از آزاد بودن لذت می برم
[ترجمه ترگمان]نمی توانم به عنوان یک منشی کار کنم، و کم کم دارم از آزاد بودن لذت می برم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Which compels this scribe to ask when his voice changed into its deep baritone.
[ترجمه گوگل]که این کاتب را وادار می کند که بپرسد چه زمانی صدایش به باریتون عمیق خود تبدیل شده است
[ترجمه ترگمان]که این دست نوشته را وادار به پرسیدن آن می کند که صدایش در صدای بم و بم خود تغییر کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Scribe across the panel then saw it to size and nail in the margin.
[ترجمه گوگل]Scribe در سراسر پانل سپس آن را به اندازه دید و در حاشیه میخ کرد
[ترجمه ترگمان]سپس آن را از روی تابلو عبور داد و آن را به اندازه و میخ در حاشیه دید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Peter O'Toole's happiest hour as the Soho scribe looking back on a mis-spent life.
[ترجمه گوگل]شادترین ساعت پیتر اوتول در نقش کاتب سوهو که به زندگی اشتباه سپری شده نگاه می کند
[ترجمه ترگمان]پیتر او شادترین ساعتی است که the سوهو بر میگرده به یک زندگی mis
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The scribe was dressed in the white garb of mourning, and his lined face looked worn.
[ترجمه گوگل]کاتب جامه سفید عزا بر تن داشت و صورت خط کشیده اش فرسوده به نظر می رسید
[ترجمه ترگمان]اسقف لباس عزا پوشیده بود و چهره lined به نظر می رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Siferwas depicted John Whas, the scribe of the Missal, as a Benedictine.
[ترجمه گوگل]سیفر جان واس، کاتب میسال را به عنوان یک بندیکتین به تصویر کشید
[ترجمه ترگمان]Siferwas به عنوان یک بنه دیک سن، جان Whas را به تصویر می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Base classes scribe and implement common behaviors across related concrete types.
[ترجمه گوگل]کلاس‌های پایه رفتارهای مشترک را در انواع مختلف بتن نوشته و اجرا می‌کنند
[ترجمه ترگمان]کلاس های پایه را بررسی کنید و رفتارهای رایج در انواع مختلف بتون را اجرا کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Then a scribe came and said to Him, " Teacher, I will follow You wherever You go. "
[ترجمه گوگل]سپس كاتبي آمد و به او گفت: استاد، هر جا كه بروي از تو پيروي خواهم كرد
[ترجمه ترگمان]سپس یک منشی آمد و به او گفت: \" استاد، هر جا بروی دنبال تو خواهم رفت \"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Now and again scribe control lines conform with the design.
[ترجمه گوگل]در حال حاضر و دوباره خطوط کنترل نویس با طراحی مطابقت دارد
[ترجمه ترگمان]حالا و دوباره خطوط کنترلی را با طراحی تطبیق دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress every day!
[ترجمه گوگل]ای کاش می توانید از فرهنگ لغت جملات آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

منشی (اسم)
secretary, amanuensis, clerk, scribe, penman, pen-pusher, quill-driver

محرر (اسم)
amanuensis, scribe, scrivener, chirographist, editor

کاتب نسخه های خطی (اسم)
scribe

کتابت کردن (فعل)
scribe

حکاکی کردن (فعل)
scribe, inscribe, engrave

تخصصی

[سینما] قلم خراش

انگلیسی به انگلیسی

• copyist, copier of manuscripts; public clerk; author, writer; jewish scholar who transcribed edited and interpreted biblical scrolls (judaism)
write down, record, inscribe; mark by cutting or scratching; work as a scribe
a scribe was a person who wrote copies of things such as letters or documents, especially before printing was invented.

پیشنهاد کاربران

ناسخ
نسخه نویس، کاتب، نویسنده
( کسانی که در کلیساهای قرون وسطی از نسخه های پوستی و دستنویس نخستین، نسخه برداری می کردند. به احتمال زیاد یک نفر نسخه را می خوانده_ دیکته می کرده _ وچند کاتب نسخه برداری می کردند )
نسخه‎نویس

بپرس