scribbler

/ˈskrɪblər//ˈskrɪblə/

معنی: نویسنده بد
معانی دیگر: آدم بد خط، خرچنگ قورباغه نویس
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: an unimportant or inferior writer; hack.
مشابه: hack

جمله های نمونه

1. That Getsl Slatkis is a scribbler who has climbed on to the revolutionary bandwagon.
[ترجمه گوگل]این گتسل اسلاتکیس یک خط نویس است که به گروه انقلابی صعود کرده است
[ترجمه ترگمان]این Slatkis scribbler است که از طرف من به طرف جمعیت به طرف من می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. That's the way with scribblers, they are for ever borrowing other people's quotations.
[ترجمه گوگل]این روشی است که در مورد خط نویس ها وجود دارد، آنها برای همیشه از نقل قول های دیگران قرض می گیرند
[ترجمه ترگمان]این روشی است که با scribblers، آن ها همیشه از نقل قول های دیگران قرض می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. One part of me was contemptuous of the scribblers continually rescuing the world with their paper prescriptions.
[ترجمه گوگل]قسمتی از وجود من نسبت به نویسندگانی که مدام جهان را با نسخه های کاغذی خود نجات می دادند، تحقیر می کرد
[ترجمه ترگمان]یک قسمت از وجودم به طرز تحقیر آمیزی از the بود که مدام جهان را با نسخه their نجات می داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Clothiers, fullers, scribblers and weavers abounded.
[ترجمه گوگل]لباس‌ها، پرفروش‌ها، خط‌نویس‌ها و بافندگان فراوان بودند
[ترجمه ترگمان]clothiers، fullers، scribblers و بافندگان به حد وفور وجود داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. No wonder the scribblers on the hustings have so much stale garbage blowing around their brains.
[ترجمه گوگل]جای تعجب نیست که خط‌نویس‌ها در خانه‌ها زباله‌های کهنه زیادی در مغزشان می‌وزند
[ترجمه ترگمان]تعجبی ندارد که the on روی سکوی سخنرانی آن قدر پر از زباله است که در مغز آن ها جولان می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Political scribblers were usually better value than politicians, most of them being irreverent and much better informed.
[ترجمه گوگل]خط‌نویس‌های سیاسی معمولاً ارزش‌های بهتری نسبت به سیاستمداران داشتند، بیشتر آنها بی‌احترام و آگاه‌تر بودند
[ترجمه ترگمان]scribblers سیاسی معمولا ارزش بهتری از سیاست مداران داشتند، اغلب آن ها irreverent و much بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. But scribblers like me and Rob on the page before this?
[ترجمه گوگل]اما نویسندگانی مثل من و راب در صفحه قبل از این؟
[ترجمه ترگمان]اما scribblers مثل من و راب در صفحه قبل از این؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Jarvis readily agrees, but he notes that a scribbler needs to get paid.
[ترجمه گوگل]جارویس به راحتی موافقت می کند، اما او اشاره می کند که یک خط نویس باید دستمزد بگیرد
[ترجمه ترگمان]جارو یس به سرعت موافقت می کند، اما اشاره می کند که نیاز به پرداخت هزینه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. At least one contemporary reviewer got the feeling that the various scribblers were being praised more for their passports than their prose.
[ترجمه گوگل]حداقل یک داور معاصر این احساس را داشت که خط‌نویس‌های مختلف بیشتر به خاطر پاسپورت‌هایشان تحسین می‌شوند تا نثرشان
[ترجمه ترگمان]حداقل یک منتقد معاصر این احساس را داشت که the مختلف برای گذرنامه های خود بیش از نثر خود مورد ستایش قرار گرفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Although O'Connor is commonly perceived as an outsider artist—the crippled, eccentric scribbler—she was in fact from the beginning very much an insider.
[ترجمه گوگل]اگرچه اوکانر معمولاً به عنوان یک هنرمند غیرخودی تلقی می شود - یک خط نویس فلج و عجیب - او در واقع از همان ابتدا بسیار خودی بود
[ترجمه ترگمان]اگرچه او عموما به عنوان یک هنرمند غریبه شناخته می شود - فرد معلول و غیر عادی - او در واقع از همان ابتدا یک کارمند داخلی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. An IBMer who should remain nameless, but who worked at the AIX division, once admitted to this scribbler - back then just a computer geek - "I will never promote OS/
[ترجمه گوگل]یک IBMer که باید بی نام بماند، اما در بخش AIX کار می کرد، یک بار به این خط نویس اعتراف کرد - در آن زمان فقط یک متخصص کامپیوتر - "من هرگز سیستم عامل را تبلیغ نمی کنم/
[ترجمه ترگمان]یک IBMer که باید بی نام و نشان باقی بماند، اما کسی که در بخش AIX کار می کرد، زمانی به این scribbler (back)جواب داد - - آن زمان فقط یک geek کامپیوتری بود - \" من هرگز سیستم عامل را ارتقا نخواهم داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Leeds fell into the trap, and in his own almanac for 1734 (written after the date of his predicted death) called Franklin a "conceited scribbler" who had "manifested himself a fool and a liar. "
[ترجمه گوگل]لیدز در تله افتاد و در سالنامه خود برای سال 1734 (که پس از تاریخ مرگ پیش‌بینی‌شده‌اش نوشته شده بود) فرانکلین را یک «خط‌نویس متکبر» نامید که «خود را یک احمق و دروغگو نشان داده بود»
[ترجمه ترگمان](لیدز)به دام افتاد، و در تقویم خود برای سال (که پس از زمان مرگش نوشته شده بود)نام فرانکلین را \"scribbler مغرور\" خواند که خود را احمق و دروغگو توصیف کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. It raises the question: Do the schedulers at the White House lack imagination, or are they just trying to help a scribbler draw a parallel?
[ترجمه گوگل]این پرسش را مطرح می‌کند: آیا برنامه‌ریزان در کاخ سفید تخیل ندارند، یا فقط سعی می‌کنند به یک خط‌نویس کمک کنند تا موازی‌سازی کند؟
[ترجمه ترگمان]سوال این سوال را مطرح می کند: آیا the در کاخ سفید فاقد قدرت تخیل هستند، یا فقط سعی دارند به یک scribbler کمک کنند که موازی باشند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. He is hearing Keynes' voice in the air, and is distilling his frenzy from an academic Cambridge scribbler from a few decades past.
[ترجمه گوگل]او صدای کینز را در هوا می شنود و دیوانگی خود را از یک نویسنده دانشگاهی کمبریج در چند دهه گذشته تقطیر می کند
[ترجمه ترگمان]او در حال شنیدن صدای Keynes در هوا است و از چند دهه گذشته، دیوانه وار او را از یک دانشگاه دانشگاهی فارغ التحصیل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

نویسنده بد (اسم)
scribbler

به انگلیسی

• bad author, writer of worthless or inferior work; one who scrawls, one who writes quickly and sloppily

پیشنهاد کاربران

روان نویس الکترونیکی

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما