screw

/ˈskruː//skruː/

معنی: پیچ، پیچ خوردگی، پیچ کردن، گاییدن، خست کردن، پیچاندن، پیچیدن، وصل کردن، پیچ دادن
معانی دیگر: عمل پیچاندن یا پیچ دادن، تاب، (کشتی و غیره) پروانه، (هواپیما) ملخ، (انگلیس - قدیمی) پیچه، مخروط کاغذی، بسته، قیف کاغذی، (انگلیس - خودمانی) مزد، حقوق، مواجب، (خودمانی - زننده) جماع، (همخوابگی) کردن، با پیچ محکم کردن، چرخاندن، پیچاندنی بودن، از شکل انداختن، تاباندن، کج و معوج کردن، تشدید کردن، بیشتر کردن، مغبون کردن، کلاه گذاشتن، گوشبری کردن، درکشیدن، (انگلیس - خودمانی) پاسدار زندان، زندانبان، (درون مهره ی پیچ) حدیده، رزوه (به حدیده ی پیچ بیشتر می گویند: thread)، هر چیز حدیده مانند یا مارپیچ، (خودمانی) آدم خسیس، کنس، (خودمانی) مرد رند، اهل چانه زدن، (خودمانی) اسب وامانده، یابو، مجبور کردن، وادار کردن، بوسیله پیچ وصل کردن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
عبارات: put the screws on
(1) تعریف: a fastener, usu. metal, having a sometimes tapered shank with a helical thread, driven into a surface by applying pressure to the head while turning it.
مشابه: bolt

(2) تعریف: a rod or bolt carrying a helical thread to engage a threaded hole, used as a fastener or as a device to apply mechanical energy, as to tighten a clamp or lift a jack.
مشابه: bolt

(3) تعریف: anything having a spiral or helical form.
مشابه: helix, spiral, twist, volute

(4) تعریف: a device consisting of rotary blades oriented so that they pull or drive something by transferring helical force as they rotate; screw propeller.
مترادف: screw propeller

(5) تعریف: a twisting or turning motion.
مشابه: rotation, turn, twirl, twist, whirl, wring

(6) تعریف: (vulgar slang) an act or instance of sexual intercourse.
مترادف: fuck, lay

(7) تعریف: (vulgar slang) a sex partner, usu. of a specified quality.
مترادف: fuck, lay, piece

(8) تعریف: (slang) a prison guard.
مشابه: guard
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: screws, screwing, screwed
(1) تعریف: to fasten or attach using a screw or screws.
مشابه: bolt, fasten, rivet

- She screwed the shelf up on the wall.
[ترجمه mamad] او قفسه را به دیوار پیچ کرد
|
[ترجمه Sina] او قفسه را به دیوار وصل کرد
|
[ترجمه گوگل] قفسه را روی دیوار پیچ کرد
[ترجمه ترگمان] قفسه را به دیوار کوبید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to adjust, attach, or detach (an object with a helical thread or a device using a screw) by turning (often fol. by on, in, up, or the like).
مشابه: bolt, wind

- He screwed in the light bulb.
[ترجمه گوگل] لامپ را پیچ کرد
[ترجمه ترگمان] چراغ را خاموش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- This handle screws the vise closed.
[ترجمه گوگل] این دسته باعث بسته شدن گیره می شود
[ترجمه ترگمان] این دستگیره گیره رو بسته می کنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to distort by or as if by twisting (sometimes fol. by up).
مشابه: contort, distort, gnarl, twist

- He screwed up his face into a silly grin.
[ترجمه گوگل] صورتش را با یک پوزخند احمقانه به هم ریخت
[ترجمه ترگمان] صورتش را در یک پوزخند احمقانه فرو برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: to impart energy or force to, as if by adding tension or pressure (usu. fol. by up).

- She had to screw up her courage to write the letter.
[ترجمه گوگل] او باید شجاعت خود را برای نوشتن نامه از بین می برد
[ترجمه ترگمان] باید شهامت خود را از دست داده بود تا نامه را بنویسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: (slang) to take advantage of or cheat.
مترادف: rip off
مشابه: bilk, burn, cheat, swindle

(6) تعریف: (vulgar slang) to have sexual intercourse with.
مترادف: ball, fuck, lay
مشابه: bed
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: screwlike (adj.)
(1) تعریف: to twist or turn like a screw.
مشابه: turn, wind

(2) تعریف: to become attached, detached, or adjusted by turning or being turned on a helical thread.

- The light bulb screws in clockwise.
[ترجمه گوگل] لامپ در جهت عقربه های ساعت پیچ می شود
[ترجمه ترگمان] حباب لامپ در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: (vulgar slang) to have sexual intercourse.
مترادف: ball, fuck
مشابه: bed, couple, fornicate

جمله های نمونه

1. screw the nut on the bolt
مهره را سر پیچ بپیچان.

2. screw around
(خودمانی) وقت تلف کردن

3. screw him (her or you or them etc. )
(زننده) کون لق او (یا تو یا آنها و غیره)

4. screw somebody (for something)
گوش کسی را بریدن،کلاه سرکسی گذاشتن

5. screw something out of somebody
(با حیله یا تهدید) درکشیدن،به زور گرفتن

6. screw something out of something
باپیچاندن چیزی را از چیز دیگر درآوردن،چلاندن

7. screw something up
با پیچ (ومهره) محکم کردن

8. screw up
(خودمانی) کار را خراب کردن،خیطی بالاآوردن،گند زدن

9. screw up one's courage
به خود دل و جرات دادن،قوت قلب دادن

10. a screw of sugar
یک قیف کاغذی شکر

11. the screw worked itself loose
پیچ کم کم شل شد.

12. to screw a box top tight
در جعبه را محکم پیچ کردن

13. to screw a light bulb in
لامپ برق را در محل خود پیچاندن

14. to screw one's face up
صورت خود را کج و معوج کردن

15. to screw the cap on (or off) a bottle
در بطری را پیچاندن و گذاشتن (یا برداشتن)

16. to screw the legs to a table
پایه ها را به میز پیچ کردن

17. to screw the water out of a towel
حوله را چلاندن،باپیچاندن آب حوله را گرفتن

18. to screw up one's hopes
امید خود را بیشتر کردن

19. tighten the screw so that no gasoline can escape
پیچ را سفت کن تا بنزین خارج نشود.

20. work the screw into the hole!
پیچ را (کم کم) داخل سوراخ کن !

21. have a screw loose
خل بودن،یک تخته کم داشتن

22. put the screw on (or to) somebody
(با تهدید و غیره) وادار کردن،تحت فشار گذاشتن

23. does this cap screw on or does one force it down?
آیا این سر بطری پیچاندنی است یا باید آن را به زور داخل کرد؟

24. he had a screw with her
با او جماع کرد.

25. he placed the screw between the two jaws of the pliers
او پیچ را میان دو زبانه ی گازانبر گذاشت.

26. to loosen a screw
پیچ را شل کردن

27. to tighten a screw
پیچ را سفت کردن

28. to turn a screw
پیچ را پیچاندن

29. how much did she screw them for?
چقدر کلاه سرآنها گذاشت ؟

30. if you force the screw into the hole, the wood will crack
اگر پیچ را به زور داخل سوراخ کنی چوب ترک خواهد خورد.

31. he is paid a good screw
مزد خوبی می گیرد.

32. the worn-out thread of an old screw
دندانه های ساییده شده ی یک پیچ قدیمی

33. i joined the two pieces with a screw
دو قطعه را با پیچ به هم وصل کردم.

34. the bolt is loose, give it another screw
مهره شل است،آن را یک تاب دیگر بده.

35. give me the gizmo with which to tighten this screw
فلان ابزار را بده تا این پیچ را سفت کنم.

36. he drilled a hole in the plate and passed the screw through it
او صفحه را سوراخ کرد و پیچ را از آن گذراند.

مترادف ها

پیچ (اسم)
loop, turn, curve, ramp, vortex, knee, bolt, screw, twist, twine, buckle, convolution, furl, rick, wimple, crisping, embroglio, insinuation, involution, kink, meander, vis, whorl, winder

پیچ خوردگی (اسم)
turn, screw, twist, rick, torsion, kink

پیچ کردن (اسم)
screw

گاییدن (فعل)
make, screw

خست کردن (فعل)
scrape, scrimp, screw

پیچاندن (فعل)
intricate, wind, turn, waggle, wrest, flex, contort, bolt, screw, twist, distort, twitch, wring, tweak, wimble

پیچیدن (فعل)
envelop, impact, twinge, fake, wind, resonate, tie up, fold, roll, swathe, wrap, muffle, screw, twist, nest, involve, swab, wattle, reverberate, enfold, complicate, furl, convolve, lap, infold, enwrap, tweak, kink, trindle

وصل کردن (فعل)
couple, connect, screw, yoke, conjoin

پیچ دادن (فعل)
strain, flex, screw, twist, hurtle, wrench, tweak, gnarl

تخصصی

[عمران و معماری] پیچ
[برق و الکترونیک] پیچ
[مهندسی گاز] پیچی، پیچ دادن، پیچ کردن
[نساجی] پیچ خوردگی - پیچ - پیچاندن - پیچیدن
[ریاضیات] پیچ دادن، پیچاندن، پیچ، سفت کردن

انگلیسی به انگلیسی

• metal fastener with a spiral grooved shaft; act of twisting or rotating; propeller; coercive pressure; sexual intercourse (slang); miser, scrooge; old worn-out horse; salary, wages (british slang); prison guard, warden
attach with a screw; turn or twist like a screw; twist, contort; apply pressure, apply force; extort; cheat, swindle; have sexual intercourse, copulate (slang)
a screw is a small, sharp piece of metal with a spiral groove, which is used to fix one thing to another.
if you screw one thing to another or if it screws there, it is fixed there by means of a screw or screws.
to screw something also means to fasten or fix it by twisting it round and round.
if you tighten the screws, you put severe and increasing pressure on someone, often to make them do what you want them to.
if you screw up your face or something flexible, you twist it or squeeze it so that it no longer has its natural shape.
if you screw something up, you make it fail or get it badly wrong and cause disorder; an informal expression.
something that screws you up makes you unhappy and unable to deal with life; an informal expression.

پیشنهاد کاربران

Screw him
بره به درک، بره گمشه
Verb - transitive :
مچاله کردن کاغذ یا لباس
کاغذ یا لباس را به شکل توپی گرد و کوچک درآوردن
نمونه :
She screwed the letter up and threw it in the bin
screw
منابع• https://www.ldoceonline.com/dictionary/screw
I screw my life
گند زدم به زندگیم
screw 2 ( n ) =a propeller on a ship, a boat, or an aircraft
screw
screw 1 ( n ) ( skru ) e. g. One of the screws is loose. Now tighten all the screws.
screw
به درک . . . !
دهن کسی را سرویس کردن، کسی را بدبخت کردن
در ترجمه من به معنای کوبیدن و محکم ضربه زدن است.
Screw its head. یعنی بکوب توی سرش.
در متن یک وسیله را می خواهند در مخ یک حیوان نیمه جان بکوبند و کارش را یک سره کنند.
اگر مفید بود لطفا لایک کنید 🙏🏼💙
کار زنی یا دختری را ساختن ؛ با او آرمیدن.
یکی از معانی درست همانطور که در ما بین خود ما فارسی زبانها رایج است. معنی پیچوندن. دست بسر کردن. دور زدن کسی.
تفاوت screw و bolt رو در تصویر ببینید
screw
ابزار آلات مختلف به انگلیسی:
toolbox = جعبه ابزار
bolt = پیچ 🔩
screw = پیچ
❗️نکته: هم screw و هم bolt به معنای پیچ هستند اما تفاوت آنها در این است که bolt به مهره و واشر برای سفت شدن نیاز دارد اما screw بدون مهره و واشر سفت می شود
...
[مشاهده متن کامل]

nut = مهره
nail = میخ
washer = واشر
screwdriver = پیچ گوشتی 🪛
Philips screwdriver = پیچ گوشتی چهارسو
flathead screwdriver / slotted screwdriver / flat blade screwdriver = پیچ گوشتی دو سو
bradawl = درفش
wrench ( American ) / spanner ( British ) = آچار
adjustable spanner ( British ) / monkey wrench ( American ) = آچار فرانسه
pipe wrench = آچار شلاقی
hammer = چکش 🔨
claw = میخ کشِ چکش
mallet = پتک
saw / handsaw = اره 🪚
chainsaw = اره برقی
circular saw = اره گرد، اره چرخی
hacksaw = اره آهن بُر
coping saw = اره مویی
two man saw = اره دو دست
ax / axe =تبر 🪓
wirecutter = سیم چین
pliers = انبردست
needle - nose pliers / long - nose pliers / snipe - nose pliers = دَم باریک
angle grinder = سنگ فرز
drill = درل
electric drill = دریل برقی
bit = مته
paint roller = غلطک رنگ زنی
utility knife = کاتر، تیغ موکت بری
file = سوهان
flashlight = چراغ قوه 🔦
plastering trowel = ماله گچ کاری، ماله کشته کشی
trowel = بیلچه
shovel = بیل
spade = بیل
❗️تفاوت بین spade و shovel را با یه سرچ ساده در گوگل می توانید مشاهده کنید
plane = رنده نجاری
spirit level = تراز، تراز سنج
vice ( British ) / vise ( American ) = گیره
❗️این گیره با گیره های معمولی که به طور روزمره از آنها استفاده می کنیم فرق دارد. عکس های آن را با سرچ در گوگل مشاهده کنید
tape measure = متر ( نواری )
rake = چنگک
wheelbarrow / barrow = فرغون

مترادف: محکم کردن، ایمن کردن، ثابت کردن، وصل کردن گیره، پیچ و مهره، فریب دادن یا کلاهبرداری ( فردی ) ، به ویژه توسط برای چیزی بیش از حد از آنها پول می گیرند.
EXAMPLE :
I screwed up
من گند زدم
Screw you
لعنت بهت برو به جهنم و. .
سر کار گذاشتن هم میشه
رابطه جنسی، سکس
Screw you : دهنت سرویس
screw ( مهندسی بسپار - پلاستیک )
واژه مصوب: ماردان
تعریف: میله ای فولادی که یک شیار مارپیچ در آن تراشیده شده است
برای باز کردن در بعضی از چیزا ها مثل لوازم ارایشی مثل ریمل استفاده میشع
( در واکنش به درد، مزه، نور و. . . ) چهره در هم کشیدن، پلک ها را روی هم فشار دادن یا بستن.
پیچ کردن
turn
گور پدر. . . . . .
یکی از مترادف هاش Deceive به معنی گول زدن، فریب دادن، نارو زدن، اغفال کردن و . . . هست.
مارپیچ، در ماشین تزریق پلاستیک
nut : پیچ شیش پر ( معمولی )
screw : پیچ رزوه تو آهن ( دو سو ، چهار سو )
گور بابای . . .
برو به جهنم!
خودمانی: چوب تو ماتحت کسی کردن!

خراب کردن
فریب دادن
گاییدن ( فهش )
ماردون
[مهندسی آب و فاضلاب] : screw press : پرس پیچوار، وسیله ای برای آبگیری لجن که از یک قطعه مارپیچ درون یک استوانه منفذدار تشکیل شده است.
عامیانه . . . اسکل کردن. . .
گند زدن
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣٥)

بپرس