screw thread

/ˈskruːˈθred//skruːθred/

معنی: قلاویز، خان درون پیچ
معانی دیگر: (پیچ یا مهره) حدیده، رزوه، شیار مارپیچ، قلاویز، شیار برجسته ومارپیچی بدون پیچ، خان درون پیچ

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: the continuous helical ridge or groove on the outer surface of a screw or the inner surface of a nut.

جمله های نمونه

1. The screw threads will be able to get a good grip.
[ترجمه گوگل]رزوه های پیچ می توانند چسبندگی خوبی داشته باشند
[ترجمه ترگمان]این پیچ باعث خواهد شد که کنترل خوبی به دست آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Using F type screw thread connection.
[ترجمه گوگل]با استفاده از اتصال رزوه پیچ نوع F
[ترجمه ترگمان]استفاده از نوع F نوع پیچ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Screw thread gauge is the most extensive and practical detector in thread machining.
[ترجمه گوگل]گیج رزوه پیچ گسترده ترین و کاربردی ترین آشکارساز در ماشینکاری رزوه است
[ترجمه ترگمان]گیج نخ پیچ، most و کاربردی ترین آشکارساز در ماشین کاری رشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Steel global style design. Using F type screw thread connection.
[ترجمه گوگل]طراحی سبک جهانی استیل با استفاده از اتصال رزوه پیچ نوع F
[ترجمه ترگمان]طراحی سبک جهانی فولاد استفاده از نوع F نوع پیچ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In order to machine steep-lead multiple- trapeziform screw thread of large diameter parts, CQ5250 vertical lathe is modified to suit siemens numerical control system lathe.
[ترجمه گوگل]به منظور ماشینکاری رزوه پیچ چندگانه ذوزنقه ای شکل شیب دار از قطعات با قطر بزرگ، تراش عمودی CQ5250 متناسب با دستگاه تراش سیستم کنترل عددی زیمنس اصلاح شده است
[ترجمه ترگمان]برای ماشین تراش steep چند رشته ای قطعات با قطر بزرگ، ماشین تراش عمودی با استفاده از ماشین خراطی عددی siemens به کار گرفته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The screw thread is arranged at the water inlet pipe, drainpipe and the water outlet pipe.
[ترجمه گوگل]رزوه پیچ در لوله ورودی آب، لوله تخلیه و لوله خروجی آب مرتب شده است
[ترجمه ترگمان]پیچ پیچ در لوله ورودی آب، drainpipe و لوله خروجی آب قرار داده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. In the design of die casting die screw thread screw thread unloading is a difficult point.
[ترجمه گوگل]در طراحی دایکستینگ تخلیه رزوه پیچ رزوه قالب مشکلی است
[ترجمه ترگمان]در طراحی حدیده، پیچ ¬ پیچ ¬ گیری پیچ ¬ پیچی ¬ های پیچ ¬ بندی، نقطه دشواری می ¬ باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. there has no screw thread on the installation hole on head of water-cooling. It's difficult to install it by the screw tap which along the products.
[ترجمه گوگل]روی سوراخ نصب روی سر آب خنک کننده، هیچ رزوه پیچی وجود ندارد نصب آن توسط شیر پیچی که در امتداد محصولات قرار دارد دشوار است
[ترجمه ترگمان]هیچ پیچ پیچی در سوراخ نصب بر روی سر آب سرد وجود ندارد نصب کردن آن از طریق the که در طول محصولات انجام می شود دشوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The screw Thread of the cylinder connecting block stripped.
[ترجمه گوگل]پیچ موضوع بلوک اتصال سیلندر کنده شد
[ترجمه ترگمان]پیچ پیچ of اتصال سیلندر به هم متصل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. As such, magnetic particle inspection for the screw thread of the drill collar is very necessary and important.
[ترجمه گوگل]به این ترتیب، بازرسی ذرات مغناطیسی برای رزوه پیچ یقه مته بسیار ضروری و مهم است
[ترجمه ترگمان]به این ترتیب، بازرسی ذره مغناطیسی برای پیچ میله مته کاری بسیار ضروری و مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. While displacement is usually driven by a texture, the Screw Thread shader uses an expression instead.
[ترجمه گوگل]در حالی که جابجایی معمولاً توسط یک بافت هدایت می‌شود، سایه‌زن Screw Thread به جای آن از یک عبارت استفاده می‌کند
[ترجمه ترگمان]در حالی که جابجایی معمولا با یک بافت هدایت می شود، رشته پیچ (shader)به جای آن از یک حالت استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The chuck can be connected with machine tools through Morse taper, Jarno taper, metric screw thread, or inch screw thread.
[ترجمه گوگل]چاک را می توان با ماشین ابزار از طریق مخروطی مورس، مخروطی جارنو، رزوه پیچ متریک یا رزوه پیچ اینچی متصل کرد
[ترجمه ترگمان]چاک می تواند با ابزارهای ماشین از طریق شمع مورس، شمع Jarno، پیچ پیچ متریک یا پیچ سر سوزن متصل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The author suggests that with the help of the government, combined with the screw thread gauge manufacturer and oil field to solve the problems of digital nipple use in China.
[ترجمه گوگل]نویسنده پیشنهاد می کند که با کمک دولت، همراه با تولید کننده گیج رزوه پیچ و میدان نفتی، مشکلات استفاده از نوک پستان دیجیتال در چین حل شود
[ترجمه ترگمان]مولف پیشنهاد می کند که با کمک دولت، ترکیب با پیچ نخ و میدان نفتی جهت حل مشکلات استفاده از نوک پستان دیجیتال در چین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Bolt and three - to - one connector are representative in screw thread connector.
[ترجمه گوگل]پیچ و کانکتور سه به یک معرف کانکتور رزوه پیچ هستند
[ترجمه ترگمان]در پیچ در پیچ، پیچ و سه به یک به عنوان اتصال دهنده استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

قلاویز (اسم)
reamer, screw thread

خان درون پیچ (اسم)
screw thread

تخصصی

[ریاضیات] راه پیچ، پای پیچ، رزوه ی خارجی پیچ، رزوه ی پیچ، نخ پیچ

انگلیسی به انگلیسی

• outer spiral ridge that forms a screw

پیشنهاد کاربران

بپرس