screed

/ˈskriːd//skriːd/

معنی: دریدگی، نوار، درد دل، تکه پاره، باریکه زمین، سخن یا نامه دراز وخسته کننده
معانی دیگر: (سخنرانی یا نوشته) دراز و خسته کننده، ملالت انگیز، (گچکاری و آسفالت و غیره) شمشه، ماله، (سیمان کاری) روکار سیمانی، نوار ه
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a tiresomely long speech or essay; diatribe.
مشابه: diatribe

(2) تعریف: a strip of wood, metal, or the like used as a guide to the thickness of plaster or cement to be applied to a wall or pavement.

جمله های نمونه

1. She's written screeds on the subject, but hardly any of it is worth reading.
[ترجمه گوگل]او در مورد این موضوع نکاتی نوشته است، اما تقریباً هیچ یک از آنها ارزش خواندن ندارد
[ترجمه ترگمان]او درباره موضوع صحبت می کند، اما به سختی هیچ کدام ارزش خواندن را ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Long political screeds were attached about what the paper should be like, pleading justifications of position and talent.
[ترجمه گوگل]مضمون های سیاسی طولانی در مورد اینکه این مقاله چگونه باید باشد، ضمیمه شده بود، و برای توجیه موقعیت و استعداد
[ترجمه ترگمان]screeds سیاسی طولانی در مورد آنچه که این روزنامه باید مانند توجیه و توجیه موقعیت و استعداد داشته باشد، ضمیمه شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The pro - whaling screed was approved by a much thinner margin : 3votes to 3
[ترجمه گوگل]اسکرید برای شکار نهنگ با اختلاف بسیار کمتری تایید شد: 3 رای به 3
[ترجمه ترگمان]The طرفدار وال گیری با حاشیه بسیار نازک تر تایید شد: ۳ رای به ۳ رای
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When Can I Use A Somero CopperHead Laser Screed?
[ترجمه گوگل]چه زمانی می توانم از اسکرید لیزر مسی Somero استفاده کنم؟
[ترجمه ترگمان]چه زمانی می توانم از A somero CopperHead Laser استفاده کنم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The CopperHead Laser Screed works by using the same basic laser control system as the "big" laser screeds.
[ترجمه گوگل]CopperHead Laser Screed با استفاده از همان سیستم کنترل لیزری اولیه مانند لایه های لیزری "بزرگ" کار می کند
[ترجمه ترگمان]The لیزری CopperHead با استفاده از یک سیستم کنترل لیزری پایه به عنوان \"screeds بزرگ\" کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The screed is preheated to guarantee that the bituminous concrete may not be caking due to lower temperature at the start stage of paver.
[ترجمه گوگل]لکه از قبل گرم می شود تا تضمین شود که بتن قیری ممکن است به دلیل دمای پایین تر در مرحله شروع سنگفرش، کیک نمی شود
[ترجمه ترگمان]The تضمین می کند که بتون bituminous ممکن است به دلیل دمای پایین تر در مرحله اول of به وجود نیاید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. CJCD Surface finishing screed is widely used to strickle cement, concrete surface in building site and road construction. Its trait is for easy operation and transportation.
[ترجمه گوگل]روکش سطحی CJCD به طور گسترده برای چکاندن سیمان، سطح بتن در محل ساختمان و ساخت و ساز جاده استفاده می شود ویژگی آن برای حمل و نقل آسان است
[ترجمه ترگمان]CJCD به طور گسترده برای تولید سیمان، سطح بتن در محل ساختمان و ساخت جاده مورد استفاده قرار می گیرد این ویژگی برای عملیات و حمل و نقل آسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Screed was ultimately killed by Warlord Zsinj during his rise to power.
[ترجمه گوگل]Screed در نهایت توسط جنگ سالار Zsinj در طول به قدرت رسیدن او کشته شد
[ترجمه ترگمان]screed در نهایت توسط Warlord Zsinj در زمان رسیدن به قدرت کشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. It was a nationalistic screed arguing that China should stop debasing itself and stand up to its critics.
[ترجمه گوگل]این یک شعار ملی گرایانه بود که می گفت چین باید از تحقیر خود دست بردارد و در مقابل منتقدانش بایستد
[ترجمه ترگمان]این یک screed ملی گرایانه بود که مدعی بود که چین باید خود را کاهش داده و به منتقدان خود تکیه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Though Screed was not initially impressed with such brutish methods, he kept an open mind.
[ترجمه گوگل]اگرچه اسکرید در ابتدا تحت تأثیر چنین روش‌های بی‌رحمانه‌ای قرار نگرفت، اما ذهنی باز داشت
[ترجمه ترگمان]اگرچه screed در ابتدا تحت تاثیر چنین روش های حیوانی قرار نگرفته بود، او ذهن خود را باز نگه داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Leather grinding machine to undertake major repairs, Screed drum machine and machine Screed Huixiu.
[ترجمه گوگل]ماشین سنگ زنی چرم برای انجام تعمیرات اساسی، دستگاه درام اسکرید و دستگاه Screed Huixiu
[ترجمه ترگمان]دستگاه آسیاب چرمی باید تعمیرات اساسی را انجام دهد، ماشین طبل screed و ماشین screed Huixiu
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Screed concrete without a wet screed crew, and screed it more precisely!
[ترجمه گوگل]بتن را بدون خدمه کف کشی خیس بکوبید و با دقت بیشتری آن را ملحفه کنید!
[ترجمه ترگمان]سیمان بدون یک خدمه زمین خیس از بتون ساخته شد و آن را به طور دقیق پرتاب کرد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The screed tired the audience.
[ترجمه گوگل]این فیلم مخاطب را خسته کرد
[ترجمه ترگمان]The تماشاگران را خسته کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. At three a. m. she was Jay-in-love-with-Lucy, writing bad poetry or self-indulgent screeds of what daylight sneered at as a journal.
[ترجمه گوگل]در ساعت سه متر او عاشق «لوسی» بود و شعرهای بد می‌نوشت یا از آنچه که نور روز به عنوان یک مجله به آن تمسخر می‌کرد، شعرهای بد می‌نوشت
[ترجمه ترگمان]در ساعت سه ام او عاشق جی - عشق بود - با - لوسی، که شعر بد و self از آنچه در روشنایی روز بود به عنوان یک دست نوشته مسخره می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

دریدگی (اسم)
rift, abscission, screed, laceration

نوار (اسم)
screed, fillet, filet, ribbon, band, strip, tape, braid, swath, riband, swathe, lace, ligature, fascia, rand, ribband, welt

درد دل (اسم)
screed, chat, confabulation, collywobbles

تکه پاره (اسم)
screed

باریکه زمین (اسم)
screed, strake

سخن یا نامه دراز و خسته کننده (اسم)
screed

تخصصی

[عمران و معماری] شمشه - شمشه کاری کردن

به انگلیسی

• long essay or statement; piece, fragment; wood used as a guide when pouring concrete; strip of plaster placed on a wall and used as a guide for surface depth; tool used to level off poured concrete

معنی یا پیشنهاد شما