scrape

/ˈskreɪp//skreɪp/

معنی: گیر، خراشیدگی، اثر خراش، خراش، گرفتاری، زدودن، پاک کردن، خاراندن، خراشاندن، خست کردن، با ناخن و جنگال خراشیدن، تراشیدن، خراشیدن، پنجول زدن، ستردن
معانی دیگر: (با چیز زبر یا تیز) خراشاندن، (با خراش) کشیده شدن یا کشیدن، سکنجیدن، (با کشیدن یا خراشاندن) پاک کردن، گزن کشیدن، سرهم کردن، جور کردن، (از اینجا و آنجا) فراهم کردن، (خرده خرده) جمع کردن، جمع و جور کردن، (با خراشیده شدن روی چیزی) صدای ناهنجار ایجاد کردن، با صدا مالیده شدن (بر چیزی)، (با: along یا by یا through) دوام آوردن، تاب آوردن، (با سختی) گذران کردن، خراش دادن، تراشیدگی، خراشیدگی (به ویژه پوست بدن و غیره)، اصطکاک، (در اثر خراش) صدا، خش خش، خرت خرت، مخمصه، هچل، (با ناخن یا چنگال) کندن، کاویدن، (هنگام تعظیم کردن) پا را عقب کشیدن، دعوا، کتککاری، برخورد، باکهنه یاچیزی ساییدن یا پاک کردن

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: scrapes, scraping, scraped
(1) تعریف: to rub the surface of with something sharp or abrasive, as for cleaning or removing material.
مترادف: abrade, rasp, scour, scratch
مشابه: chafe, file, gouge, grate, graze, grind, grit, plane, rub, sand, scrub, strip

(2) تعریف: to remove (material) from a surface by rubbing with something sharp or abrasive.
مترادف: scour, strip
مشابه: gouge, peel, remove, rub, scrub

- He scraped off the old paint.
[ترجمه گوگل] او رنگ قدیمی را خراش داد
[ترجمه ترگمان] نقاشی کهنه را تراشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to rub, draw, or push (something sharp or abrasive) harshly across a surface.
مترادف: scratch
مشابه: cut, grate, grind, rasp, rub

(4) تعریف: to injure or damage by sliding or rubbing against something sharp or abrasive.
مترادف: abrade, scratch, scuff
مشابه: cut, excoriate, gash, graze, lacerate, mark, nick, skin, slash, slice, wound

- The boy scraped his knee on the pavement.
[ترجمه گوگل] پسر زانویش را روی سنگفرش خراش داد
[ترجمه ترگمان] پسر زانوی خود را روی سنگفرش کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: to collect or make with difficulty or labor (usu. fol. by together or up).
مشابه: accumulate, amass, dig, eke out, garner, glean, hoard, marshal, muster, scratch

- She scraped together enough money to buy a car.
[ترجمه گوگل] او پول کافی برای خرید یک ماشین جمع کرد
[ترجمه ترگمان] اون به اندازه کافی پول جمع کرد تا یه ماشین بخره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to rub or slide harshly against something.
مترادف: grate, rasp
مشابه: abrade, chafe, graze, grind, rub, scratch, scuff

(2) تعریف: to produce harsh grating noises by drawing something hard across a surface or the like.
مترادف: grate, rasp
مشابه: grit, scratch, screech

(3) تعریف: to succeed by a very small margin or with great difficulty (often fol. by through or by).
مترادف: scratch by, squeak by
مشابه: labor, make do, manage, survive

- He scraped by in all his classes.
[ترجمه گوگل] او در تمام کلاس هایش خراش می داد
[ترجمه ترگمان] همه کلاس ها را تراشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: to save even the smallest amounts; economize very carefully; scrimp.
مترادف: pinch pennies, scrimp, stint
مشابه: economize, hoard, retrench, save, scratch, skimp, spare
اسم ( noun )
(1) تعریف: the act, process, or sound of scraping.
مترادف: abrasion, rasp, scratch
مشابه: creak, grind

(2) تعریف: an injury or damage resulting from scraping.
مترادف: abrasion, scratch
مشابه: graze

- a scrape on the elbow
[ترجمه گوگل] خراش روی آرنج
[ترجمه ترگمان] یک خراش روی آرنجش خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a quarrel or fight, esp. a physical fight; scuffle.
مترادف: scrap, scuffle

(4) تعریف: a difficult or embarrassing situation; predicament.
مترادف: fix, mess, predicament

جمله های نمونه

1. scrape the bottom of the barrel
(خودمانی) به ته دیگ رسیدن،دچار کمبود شدن

2. please scrape your shoes before entering
لطفا پیش از ورود کفش های خود را (با مالیدن به کفش پاک کن) تمیز کنید.

3. the scrape of their footsteps in the hallway
صدای (کشیده شدن) قدم های آنها در راهرو

4. to scrape out a word
پاک کردن یک واژه

5. to scrape scales off a fish
فلس های ماهی را (خراشاندن و) پاک کردن

6. to scrape the ice off a car's windows
یخ را از پنجره های اتومبیل تراشیدن

7. to scrape the paint off chair and smooth its surface with sandpaper
رنگ صندلی را تراشیدن و رویه ی آن را با کاغذ سنباده صاف کردن

8. bow and scrape
خیلی اظهار ادب کردن،خضوع و خشوع کردن

9. we have to scrape up money for the rent
هر طوری شده باید پول اجاره را فراهم کنیم.

10. you must first scrape the old paint!
اول بایستی رنگ کهنه را بتراشی !

11. rocks worn by the scrape of glaciers
صخره هایی که در اثر خراش یخرودها فرسایش یافته اند

12. He heard the scrape of chairs being dragged across the floor.
[ترجمه گوگل]صدای خراش صندلی ها را شنید که روی زمین کشیده می شدند
[ترجمه ترگمان]صدای برخورد صندلی ها روی زمین را شنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. If we can get a draw, we might scrape through.
[ترجمه گوگل]اگر بتوانیم به تساوی دست پیدا کنیم، ممکن است به نتیجه برسیم
[ترجمه ترگمان]اگر بتوانیم نقاشی را بیرون بکشیم، ممکن است از آن عبور کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Do you think we can scrape up a team for the match on Saturday?
[ترجمه گوگل]به نظر شما می‌توانیم تیمی را برای بازی شنبه جمع کنیم؟
[ترجمه ترگمان]فکر می کنی ما می توانیم یک تیم برای مسابقه روز شنبه تشکیل بدهیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. I can just scrape by on what my parents give me.
[ترجمه گوگل]من فقط می توانم از چیزهایی که والدینم به من می دهند استفاده کنم
[ترجمه ترگمان]من می تونم با کاری که پدر و مادرم به هم می کنن خراش بدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. Don't scrape your feet on the floor.
[ترجمه گوگل]پاهای خود را روی زمین خراش ندهید
[ترجمه ترگمان]پاهات رو خراش نده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. Scrape off all the meat juices stuck to the bottom of the pan.
[ترجمه گوگل]تمام آب گوشت های چسبیده به کف تابه را جدا کنید
[ترجمه ترگمان]juices را که به ته ماهی تابه چسبیده بود دفع کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

گیر (اسم)
scrape, fix, entanglement, hitch, trap, obstacle, impediment, bug, gripe, impasse, snag, embroglio, holdback, holdfast, kink, tanglement

خراشیدگی (اسم)
scrape, graze

اثر خراش (اسم)
scrape

خراش (اسم)
abrasion, attrition, scratch, scrape, scuff, graze, rift, chafe, chap, scab, scotch

گرفتاری (اسم)
scrape, ado, involvement, plight, entanglement, captivity, hitch, assurance, constraint, mire, drawing, snarl, encumbrance, nodus, tanglement

زدودن (فعل)
remove, wipe, clean, scrape, clear, purge, eliminate, obliterate, wipe out, scour, blot out, sweep, swab, scurf, deterge, efface, shuck

پاک کردن (فعل)
wash, wipe, abrade, erase, clean, purify, cleanse, rub, scrape, absolve, absterge, purge, assoil, obliterate, expiate, mop, furbish, lustrate, deterge, efface, sublimate, willow, winnow, wipe up

خاراندن (فعل)
scratch, scrape

خراشاندن (فعل)
scratch, scrape

خست کردن (فعل)
scrape, scrimp, screw

با ناخن و جنگال خراشیدن (فعل)
scrape

تراشیدن (فعل)
erase, carve, scrape, face, grain, trim, expunge, pare, grave, shave, whittle, excoriate, exfoliate, raze, rase, resect

خراشیدن (فعل)
erase, scratch, scrape, graze, chafe, scrub, glance, scab, rase

پنجول زدن (فعل)
scrape, clapperclaw

ستردن (فعل)
erase, scrape, scrub, obliterate, shave, raze, efface, rase

انگلیسی به انگلیسی

• scour, scrub, rub; remove material from a surface by rubbing; achieve or collect with difficulty; grate, produce strident sounds
grating, sound of two surfaces rubbing against one another; scratch, abrasion; predicament, difficult situation
if you scrape something from a surface or scrape it off, you remove it by pulling a knife or other object over it.
if you scrape something, you remove its skin or surface by pulling a knife over it.
if you scrape one thing against another, you rub the first thing against the second, causing slight damage.
if something scrapes something else or scrapes against it, it rubs against it and damages it slightly or makes a harsh noise. verb here but can also be used as a singular noun. e.g. ...the clink and scrape of knives and forks.
you say that people scrape when they spend as little money as possible in order to have enough money to buy things that they want or need.
if you scrape through a competition or examination, you only just succeed in winning or passing it.
if you scrape together an amount of money or a number of things you need, you succeed with difficulty in obtaining them.
if you scrape up an amount of money, you succeed with difficulty to get the money you need.

پیشنهاد کاربران

Scrape out
To remove something from inside something else, using something sharp or hard like a knife
با استفاده از شی تیز یا سخت ( مثل چاقو ) چیزی را از داخل چیز دیگری جدا کردن یا بریدن
Scrape out the flesh of the melon with a spoon
...
[مشاهده متن کامل]

گوشت خربزه را با قاشق جدا کردن
پاک کردن، زدودن، خط زدن ( اسم و. . . )
To scrape out a word
لغتی را پاک کردن
دقت کنید که بدون پسوند out هم واژه scrape همین معنی رو می ده.
Please scrape your name from the list

just a scrape
زخمی شدی / فقط یک خراشه
Make a surface clean.
استخراج کردن
. Initial attempts to scrape data from the complex site failed
تلاش های اولیه برای استخراج داده ها از سایت پیچیده ناموفق بود.
[کامپیوتر] گرفتن اطلاعات از یک وبسایت و غیره با استفاده از یک برنامه کامپیوتری ویژه
زهرا خانم، " لغو کردن" مربوط به scrap هستش، اِسکِرَپ
Scrape: اِسکِرِیپ
خراشیدن
تو هچل افتادن
پول خرد
لغو کردن، کنسل کردن
I had scrap my knee
زانویی من خراشیده شد
خراشیدن
سابیدن
✔️به وضعیت بغرنج دچار شدن - در شرایط سخت قرار داشتن
COVID - 19: Travel traffic light system s📍crapped📍 - and changes to coronavirus tests for fully jabbed holidaymakers announced
Skynews. com@
...
[مشاهده متن کامل]

⬛⬛⬛
✔️خست کردن
✔️جور کردن - ( از اینجا و آنجا ) فراهم کردن - ( خرده خرده ) جمع کردن - جمع و جور کردن ( پول و غیره )
:Meaning
you say that people scrape when they spend as little money as possible in order to have enough money to buy things that they want or need
❇️PROVERB
❇️SAYING
❇️IDIOM
💎pinch and scrape
To spend as little money as possible; to be very frugal or tight, especially with the aim of saving up for something bigger
👈🏿 Ever since we had our second child, we've had to pinch and scrape to make sure they both get what they want for Christmas
TheFreeDictoonary@
💎Pinch Pennies
To be careful with money, to be thrify
💎pinch pennies
old - fashioned
( UK also pinch and scrape )
to spend as little money as possible
👈🏿 When we were first married we had to pinch pennies just to get by
CambridgeDictionary@
اصطلاح، با مفهوم فارسی:
با خساست پول خرج کردن - ذره ذره پول خرج کردن
:Synonym
pinch pennies

از وسط جمع کردن ( بیشتر در مورد پول )
به دردسرافتادن. در شرایط سخت بودن
He got into all sorts of scrapes as a boy
پاک کردن ( مخصوصا لایه ای که روی چیزی ایجاد شده، مثل پاک کردن زنگار از آینه )
با سختی در آزمون یا مسابقه ای قبول شدن . مثلا
France scraped a 3 - 2 win over Norway.
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٦)

بپرس