scrambling

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[] سنگ پیمایی

پیشنهاد کاربران

جلو بردن
پیش بردن، پیش رونده ( تخصصی رشته فیزیک )
در هم سازی ( مخابرات )
تقلا کردن
در نیروی هوایی : به سرعت برخاستن جنگنده و آماده نبرد شدن آن را میگویند
منحرف کردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما