scoundrelism


رذلی، پستی، به نهادی، لوطی گری، بد نفسی
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهرذلی، پستی، به نهادی، لوطی گری، بد نفسی
معنی scoundrelism، مفهوم scoundrelism، تعریف scoundrelism، معرفی scoundrelism، scoundrelism چیست، scoundrelism یعنی چی، scoundrelism یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف s، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف s
کلمه بعدی: scoundrelly
اشتباه تایپی: سزخعدیقثمهسئ
آوا: /سکوندرلیسم/
عکس scoundrelism : در گوگل
معنی scoundrelism

معنی یا پیشنهاد شما