scattergraph scatter plot

تخصصی

[کامپیوتر] نمودار توزیعی . ترسیم توزیعی نموداری که نقاط داده را بر روی یک سیستم مختصات x.y نشان میدهد . نام دیگر آن x.y graph است .

معنی یا پیشنهاد شما