scatter plot

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] ترسیم پراکنده؛ ترسیم توزیعی
[زمین شناسی] نمودار پراکنش، ترسیم توزیعى، ترسیم پراکنده
[صنعت] نمودار پراکندگی، پراکنش نگار - نمودار X-Y از داده ها برای ارزیابی رابطه بین دو متغیر. ( Scatter Plot یا Scattergram ) با استفاده از این نمودار می توان به شکل و میزان پراکندگی تولیدات در محدوده تلرانسی نقشه و یا خواست مشتری پی برد .
[آمار] نمودار پراکنش
[آمار] نمودار پراکندگی

پیشنهاد کاربران

[آمار] نمودار پراکنش
ریاضی: نموداری که فقط از نقاط جدول داده های x , y حاصل شده باشد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما