scanner

/ˈskænər//ˈskænə/

معنی: پوینده
معانی دیگر: (ابزار یا شخص) بررسی کننده، پویشگر، رویگر، سهنده، اسکنر
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person or thing that scans.

(2) تعریف: any of various devices that employ optics, nuclear radiation, magnetic fields, sound waves, or the like to examine interior or exterior surfaces or tissues and transmit information, images, or directions.
اسم ( noun )
• : تعریف: a device that scans printed material and changes it into an electronic signal that can be read by a computer.

جمله های نمونه

1. The identity cards are examined by an electronic scanner.
[ترجمه ترگمان]کارت های شناسایی توسط یک اسکنر الکترونیکی بررسی می شوند
[ترجمه گوگل]کارت هویت توسط یک اسکنر الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Run the scanner over the barcodes.
[ترجمه Abolfazl] اسکنر را روی بارکد اجرا کنید
|
[ترجمه ترگمان]اسکنر را روی بارکدها اجرا کنید
[ترجمه گوگل]اسکنر را بر روی بارکد اجرا کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This picture has been digitized by a scanner.
[ترجمه ترگمان]این تصویر با اسکنر دیجیتالی شده است
[ترجمه گوگل]این عکس توسط یک اسکنر دیجیتالی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A hand-held scanner is used to read bar codes.
[ترجمه ترگمان]یک اسکنر دستی برای خواندن کده ای بار استفاده می شود
[ترجمه گوگل]اسکنر دستی برای خواندن کدهای بار استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Using a scanner, we can look at the unborn foetus.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از یک اسکنر، ما می توانیم به جنین متولد نشده نگاه کنیم
[ترجمه گوگل]با استفاده از اسکنر، می توانیم به جنین نوزاد متولد شویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The picture is digitised by a scanner.
[ترجمه ترگمان]تصویر توسط یک اسکنر بیرون زده است
[ترجمه گوگل]تصویر توسط یک اسکنر دیجیتالی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The hospital has now bought a new body scanner, thanks to the generosity of local fund-raisers.
[ترجمه ترگمان]بیمارستان حالا به خاطر سخاوت of داخلی صندوق جدید بدن را خریده است
[ترجمه گوگل]به لطف سخاوتمندانه صندوق های محلی، بیمارستان اکنون اسکنر جدید بدن را خریداری کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The data is captured by an optical scanner.
[ترجمه ترگمان]داده ها توسط یک اسکنر نوری ثبت می شوند
[ترجمه گوگل]اطلاعات توسط یک اسکنر نوری گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Import your scanned images from the scanner and save as a JPG file.
[ترجمه ترگمان]تصاویر اسکن شده خود را از اسکنر وارد کنید و به عنوان یک فایل JPG ذخیره کنید
[ترجمه گوگل]تصاویر اسکن شده خود را از اسکنر وارد کنید و به عنوان یک فایل JPG ذخیره کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The scanner will save risk and pain for patients.
[ترجمه ترگمان]اسکنر ریسک و درد را برای بیماران حفظ خواهد کرد
[ترجمه گوگل]اسکنر خطر و درد را برای بیماران ذخیره می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. High note: A scanner appeal has hit a high note after receiving a boost from Cleveland police.
[ترجمه ترگمان]یادداشت بالا: درخواست اسکنر، بعد از دریافت کمک پلیس کلیولند به یک یادداشت بلند برخورد کرده است
[ترجمه گوگل]توجه بالا توجه داشته باشید که اسکنر پس از دریافت افزایش از پلیس کلیولند، توجه زیادی را به خود جلب کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Printer and scanner performed well, but neither gave results up to the specification of the rest of the system.
[ترجمه ترگمان]چاپگر و اسکنر خوب انجام شدند، اما هیچ کدام منجر به تعیین بقیه سیستم نشدند
[ترجمه گوگل]چاپگر و اسکنر به خوبی انجام شده است، اما نه نتایج را به مشخصات بقیه سیستم ارائه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. He uses an optical scanner and a computer with synthetic voices.
[ترجمه ترگمان]او از یک اسکنر نوری و یک کامپیوتر با صداهای ترکیبی استفاده می کند
[ترجمه گوگل]او از یک اسکنر نوری و یک رایانه با صداهای مصنوعی استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Earlier versions of the scanner have passed this module, but the latest version is more exacting.
[ترجمه ترگمان]نسخه های قبلی این اسکنر از این مدل عبور کرده اند، اما نسخه جدید more تر است
[ترجمه گوگل]نسخه های پیشین اسکنر این ماژول را برداشته اند، اما آخرین نسخه دشوارتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

پوینده (اسم)
mousing, scanner, roamer

تخصصی

[حسابداری] دستگاه تصویر خوان( کامپیوتر)
[شیمی] پوینده
[کامپیوتر] پویشگر ؛ پیمایشگر - اسکنر دستگاهی که کامپیوتر را فعال می کند تا صفحه ی چاپی یا دستنوشته را بخواند ساده ترین اسکنرها، محتویات صفحه را به صورت تصویر گرافیکی آرائهمی دهند . روش دستی وارد کردن تصاویر به کامپیوتر، نگاه کنید به desktop publishing به طور کلی سه نوع اسکنر وجود دارد. 1 . اسکنرهای دستی، که ارزان قیمت بوده و برای وارد کردن خلاصه ی طرحها کفایت می کنند . اما اگر تصاویر از اندازه ی آنها بزرگتر باشند . کمی مشکل به وجود می آید در این حالت باید تصاویر را تکه تکه اسکن کرده ودر پایان در یک فایل ترکیب نمود . 2. اسکنرهای مسطح، که استفاده از آنها آسان بوده و معمولاً برای انجام فرایند اسکن همراه با نرم افزار های پیشرفته هستند . قیمت آنها معقول و برای ناشران سودمند است . 3. اسکنرهای استوانه ای - که بسیار گران قیمت اند . اما خروجی آنها بسیار پیشرفته است . برخی از ادارات خدماتی از این اسکنر ها استفاده می کنند و می توانند کارهنری یا عکس را اسکن کنند . تفاوتهای کمی در اسکن کردن کار هنری وجود دارد . می توان گفت اگر با یک دوربین خوب کار می کنید، با اسکنر نیز می توانید بسیار آسان کار کنید . اسکنر ها می توانند روشنی و وضوح تصویر را تنظیم کنند . تصاویر رنگی را به وسیله ی اسکنر می توان از نظر سحت رنگ کنترل کرد . اسکنرها با نرم افرار مناسب می توانند حروف صفحه کلید نوشته شده باشند . اما در مجموعه این فرایند به ندرت نتیجه ی 0/100 صحیح دارد . انواع دیگری از دستگاههای الکترونیکی به نام اسکنر وجود دارند . مانند اسکنرهایی که کدهای میله ای را می خوانند . و اسکنرهایی که طیف رادیویی را اسکن می کنند .
[برق و الکترونیک] پویشگر؛اسکنر 1. ساختار بازتابنده و آنتن راداری که در هنگام جستجو حول موقعیت مرکزی خود به عقب و جلو نوسان می کند . سپس در هر صفحه لازم در طول ردیابی هدف حرکت می کند. 2. بخشی از فرستنده فکس که به طور سیستمی شدتهای نور عناصر سطح موضوع مورد تسخه برداری را به سیگنالهای الکتریکی متناظر تبدیل می کند . 3. دستگاهی که به طور خودکار تعداری از کمیتها یا شرایط را در کنترل فرایند به ترتیب . نمونه برداری، اندازه گیری، یا امتخان می کند . 4. گیرنده زادیویی خاصی که به سرعت محدوده ای از بسامد مورد علاقه خود تنظیم می کند . 5. دستگاهی جانبی کامپیوتر شخصی که شامل هد پویش و برد مداری برای دیجیتال کردن متنها ف نقشه ها و عکسها است . به طوری که بتوان آنها را روی مونیتور کامپیوتر نمایش داد و یا چاپ کرد . هر پویش سایه های خاکستری یا رنگی را به صورت اپنوالکتریکی اسکن می کند و خروجی آن را به صورت نقطه بر اینچ ( dpi ) به کامپیوتر می فرستند .
[زمین شناسی] پوینده ،دستگاهی که تصویر رقومی را به کمک ورودی دادههای آنالوگ تهیه میکند
[ریاضیات] قلم نورانی

به انگلیسی

• person or thing that scans; peripheral device used to convert objects or images into digital images (computers)
a scanner is a machine which is used to examine things, for example by moving a beam of light or x-rays over them. scanners are used in places such as hospitals, airports, and research laboratories.

پیشنهاد کاربران

اسکنر

اسکن کننده
بررسی کننده، اسکنر

پویشگر
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما