saxicolous


معنی: سنگ زی، جانور سنگ زی، صخره زی
معانی دیگر: (زیست شناسی) صخره زی، خرسنگ نشین (saxicoline هم می نویسند)، saxicoline سنگ زی
شبکه مترجمین ایران

مترادف ها

سنگ زی (صفت)
saxicoline, saxicolous

جانور سنگ زی (صفت)
saxicoline, saxicolous

صخره زی (صفت)
saxicoline, saxicolous

تخصصی

[زمین شناسی] صخره زی، صخره رست - رجوع شود به rupesrcd.

معنی یا پیشنهاد شما