saxicolous


معنی: سنگ زی، جانور سنگ زی، صخره زی
معانی دیگر: (زیست شناسی) صخره زی، خرسنگ نشین (saxicoline هم می نویسند)، saxicoline سنگ زی

مترادف ها

سنگ زی (صفت)
saxicoline, saxicolous

جانور سنگ زی (صفت)
saxicoline, saxicolous

صخره زی (صفت)
saxicoline, saxicolous

تخصصی

[زمین شناسی] صخره زی، صخره رست - رجوع شود به rupesrcd.

پیشنهاد کاربران

بپرس