sampling rate

/ˈsæmpl̩ɪŋˈreɪt//ˈsɑːmpl̩ɪŋreɪt/

نر  نمونه برداری
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] نرخ نمونه برداری - نرخ نمونه برداری تعداد دفعاتی که در یک ثانیه امواج صوتی نمونه برداری و دیجیتایز می شود بالاترین فرکانسی که ممکن است تولید شود . نصف نرخ نمونه برداری است ..نزخ نمونه برداری از صوت، معمولاً 44.1khz ( 44100 نمونه در هر ثانیه ) است . با این نرخ نمونه برداری، فرکانسهایی تا 22.05 khz تولید می شود که بالای حد شنوایی انسان است . صحبت را می توان از طریق نمونه برداری با نرخ 22.05 یا 11.025khz بسیار فشرده تر ذخیره کرد . پارامتر دیگر، تعداد بیت های داده است. که در هر نمونه برداری ذخیره می شود . این تعداد معمولاً 16 بیت است . اما صحبت های معمولی را می توان با 8 بیت تولید کرد . یک دقیقه از صوتی که با نرخ 44.1 khz نمونه برداری شده و در هر نمونه آن 16 بیت ذخیره شده است . حدود 5 مگابایت فضای دیسک لازم دارد .
[برق و الکترونیک] سرعت نمونه برداری سرعتی که مدار رمزگذار با آن ،دامنه سیگنال آنالونگ را اندازه می گیرد . بنابر نظریه نمونه برداری نایکویست اگر سیگنال محدود شده ی نواری در فواصل زمانی منظم و سرعتی برابر یا بیشتر از بالاترین بسامد مورد نظر نمونه برداری شود ،نمونه شامل همه اطلاعات سیگنال اصلی خواهد بود .باند بسامد مورد نظر در سیستم تلفن از 300 تا 3400Hz است ،بنابراین سرعت نمونه برداری 8KHz برای بسامدهای ارسالی از 0 تا 4000Hz قابل قبول است .

به انگلیسی

• number of sound samples per second which a sound card can receive or put out

پیشنهاد کاربران

نرخ نمونه برداری
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما