sample plot

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[خاک شناسی] کرت نمونه

پیشنهاد کاربران

sample plot ( مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و جنگل )
واژه مصوب: قطعه نمونه
تعریف: قطعه ای از جنگل که به عنوان نمونه ای از پهنه ای بزرگ تر انتخاب می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما