same to you

پیشنهاد کاربران

همچنین برای شما
خودتی
قسمت شما
خودت فلان بشی
مثلا کسی به شما میگه الهی که بری زیر ماشین و شما میگی خود بری
همچنین برای شما، شما هم همینطور
All the best
Same to you
شما هم همینطور
B:Have a good holiday.
A:Same to you
قسمت شما هم بشود ( انشاالله ) ! نصیب تو هم بشود! همچنین برای شما!
( در جواب کسی که برای شما آرزویی کرده است ) برای شما هم همین طور - من نیز به مانند شما همین آرزو را دارم.

بپرس