salinization

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] شورشدن
[زمین شناسی] نمکی شدگی - در خاک منطقه خشک، با زهکشی ضعیف، تجمع نمکهای محلول از طریق تبخیر آب هایی که نمک ها را در منطقه خاکی و در خود نگه می دارند.
[خاک شناسی] شور شدن

پیشنهاد کاربران

نمک زایی، نمکی شدن، شور شدن
. The loss of biodiversity and the salinisation of soil continue, largely due to the present production and marketing methods.
از بین رفتن تنوع زیستی وشور شدن خاک همچنان ادامه دارد که بیش تر ناشی از روش های تولید و بازاریابی موجود می باشد

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما