safety

/ˈseɪfti//ˈseɪfti/

معنی: سلامت، امنیت، ایمنی، بی خطری، محفوظیت
معانی دیگر: ایمن داشت، تامین، امن و امان، صحت و سلامت، صحیح و سالم بودن، پاسداشت، پایندان، بی خطر(ی)، (تفنگ و دینامیت و نارنجک و غیره) ضامن (safety lock و safety catch هم می گویند)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: safeties
(1) تعریف: the condition of being safe from danger.
متضاد: danger, jeopardy, risk
مشابه: protection, refuge, security

(2) تعریف: a locking mechanism, as on a gun, to prevent accidental harm or injury.

(3) تعریف: a play in football in which the offensive team is downed behind its own goalline, thus giving two points to the opposing team.

(4) تعریف: (slang) a condom.
مشابه: safe

جمله های نمونه

1. safety devices to ensure workers against accidents
وسایل ایمنی برای حفظ کارگران در مقابل حوادث

2. safety measures
اقدامات احتیاطی

3. safety razor
تیغ خودتراش

4. road safety
ایمنی در راه ها،(اتومبیلرانی با) رعایت احتیاط

5. the only safety against theft is vigilance
یگانه ایمنی در مقابل سرقت هشیاری است.

6. there is safety in numbers
نفرات فراوان امنیت می آورد،تعداد زیاد موجب اطمینان خاطر است.

7. personal and spiritual safety
ایمنی جسمی و روحی

8. an expert in traffic safety
کارشناس ایمنی ترافیک

9. fearful for the country's safety
نگران امنیت کشور

10. automobile accessories such as spotlights and safety locks
ابزار اضافی اتومبیل مانند نورافکن و قفل های ایمنی

11. the pilot is responsible for the safety of the passengers
خلبان مسئول سلامت جان مسافران است.

12. the police does not guarantee the city's safety
پلیس امنیت شهر را تضمین نمی کند.

13. she swam to the other side of the river in safety
صحیح و سالم به آن سوی رودخانه شنا کرد.

14. He drummed road safety into them before letting them out on their bicycles.
[ترجمه ب گنج جو] قبل اینکه بتونن از دوچرخه هاشون پیاده بشن گارد ریل ها رو بهشون کوبید.
|
[ترجمه گوگل]او قبل از اینکه آنها را با دوچرخه‌هایشان بیرون بیاورد، ایمنی جاده‌ای را به آنها زد
[ترجمه ترگمان]قبل از این که آن ها را روی bicycles بگذارند به آن ها حمله کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. New safety regulations have been brought in.
[ترجمه گوگل]مقررات ایمنی جدید وارد شده است
[ترجمه ترگمان]مقررات ایمنی جدیدی وارد بازار شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. Don't worry about him. He is in safety.
[ترجمه گوگل]نگران او نباش او در امنیت است
[ترجمه ترگمان]نگران اون نباش او در امان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. The company was publicly rebuked for having neglected safety procedures.
[ترجمه گوگل]این شرکت به دلیل نادیده گرفتن مراحل ایمنی مورد سرزنش عمومی قرار گرفت
[ترجمه ترگمان]این شرکت علنا به خاطر اینکه رویه های ایمنی را نادیده گرفته بودند مورد سرزنش قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. He was kept in custody for his own safety.
[ترجمه گوگل]او برای امنیت خودش در بازداشت نگه داشته شد
[ترجمه ترگمان]او به خاطر امنیت خودش در بازداشت نگه داشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. Though mine safety has much improved, miners' families still fear the worst.
[ترجمه گوگل]اگرچه ایمنی معدن بسیار بهبود یافته است، خانواده معدنچیان هنوز از بدترین اتفاق می ترسند
[ترجمه ترگمان]اگرچه امنیت من بهبود یافته است، اما خانواده های معدنچیان هنوز از بدترین وضعیت می ترسند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. The management's decision to ignore the safety warnings demonstrated a remarkable lapse of judgment.
[ترجمه گوگل]تصمیم مدیریت برای نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی نشان دهنده خطای قابل توجهی از قضاوت بود
[ترجمه ترگمان]تصمیم مدیریتی مبنی بر نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی، یک لغزش قابل توجه از قضاوت را نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

سلامت (اسم)
peace, security, health, safety

امنیت (اسم)
security, safety

ایمنی (اسم)
security, safety

بی خطری (اسم)
safety

محفوظیت (اسم)
safety

تخصصی

[عمران و معماری] ایمنی - اطمینان - بی خطری
[برق و الکترونیک] ایمنی، اطمینان، امنیت
[صنایع غذایی] ایمنی، سلامت، امنیت، محفوظیت
[فوتبال] ایمنی
[مهندسی گاز] ایمن، سلامت
[بهداشت] بی خطر ی - ایمنی
[صنعت] ایمنی
[نساجی] اطمینان - ایمنی - امنیت - بی خطر
[ریاضیات] اطمینان، بی خطر، ایمنی، رضایت بخش
[معدن] ایمنی (عمومی)
[آمار] ایمنی

انگلیسی به انگلیسی

• security, freedom from danger; quality of not causing injury or loss; lock that prevents accidental firing of a gun; any security device; (football) tackle of an offensive player in his own end zone (scores 2 points for defense); condom (slang)
safety is the state of being safe from harm or danger.
if you are concerned about the safety of something, you are concerned that it might be harmful or dangerous.
safety features are intended to make something less dangerous.

پیشنهاد کاربران

safety: امنیت
در تایید کاربرمحترمakamrahimi50@gmail. com
ناحیه ی بی خطر، منطقه ی امن
3SAFE PLACE [uncountable] a place where you are safe from danger
safety of
Thirty thousand people fled to the safety of the capital
...
[مشاهده متن کامل]

۳۰۰نفر فرار کردند به منطقه ی امن پایتخت
get/lead/drag etc somebody to safety
Firefighters led the children to safety.
آتش نشان ها بچه ها را بردند به منطقه ی امن
They reached safety seconds before the bomb went
آنها به منطقه ی امن رسیدند دقایقی قبل از آنکه بمب منفجر شود

ایمنی ✅
امنیت ❌
ایمنی با امنیت فرق میکنه.
ایمنی میشه safety
امنیت میشه security
مثلا وقتی بر اثر مصرف یه خوراکی مسموم میشیم، میگیم این خوراکی safe نیست یا از safety لازم برخوردار نیست.
وقتی توی یه محله ازتون دزدی میشه، میگیم این محله secure نیست یا از security لازم برخوردار نیست.
...
[مشاهده متن کامل]

معمولا برای خطرات و تهدیدات غیرمترقبه و بدون برنامه ریزی قبلی، از safety استفاده میشه
برای سایر خطرات و تهدیدات از security استفاده میشه.

این واژه به معنای ایمنی هستش نه امنیت
امینی بار کالبدی داره یعنی ایمنی دربرابر مخاطرات طبیعی
ولی امنیت بار اجتماعی داره مانند امنیت در برابر دزدی یا دعوا
premier safety match
کبریت بی خطر ممتاز
اینو سر کبریت ها نوشته😅
ناحیه بی خطر، منطقه امن
ایمنی، بی خطر
ایمن بودن
فواید
بی خطر امنیت ایمنی
the state of not being dangerous
معنای "گاو صندوق" هم داره!
مصونیت
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٣)

بپرس