safety

/ˈseɪfti//ˈseɪfti/

معنی: سلامت، امنیت، ایمنی، بی خطری، محفوظیت
معانی دیگر: ایمن داشت، تامین، امن و امان، صحت و سلامت، صحیح و سالم بودن، پاسداشت، پایندان، بی خطر(ی)، (تفنگ و دینامیت و نارنجک و غیره) ضامن (safety lock و safety catch هم می گویند)
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: safeties
(1) تعریف: the condition of being safe from danger.
متضاد: danger, jeopardy, risk
مشابه: protection, refuge, security

(2) تعریف: a locking mechanism, as on a gun, to prevent accidental harm or injury.

(3) تعریف: a play in football in which the offensive team is downed behind its own goalline, thus giving two points to the opposing team.

(4) تعریف: (slang) a condom.
مشابه: safe

جمله های نمونه

1. safety devices to ensure workers against accidents
وسایل ایمنی برای حفظ کارگران در مقابل حوادث

2. safety measures
اقدامات احتیاطی

3. safety razor
تیغ خودتراش

4. road safety
ایمنی در راه ها،(اتومبیلرانی با) رعایت احتیاط

5. the only safety against theft is vigilance
یگانه ایمنی در مقابل سرقت هشیاری است.

6. there is safety in numbers
نفرات فراوان امنیت می آورد،تعداد زیاد موجب اطمینان خاطر است.

7. personal and spiritual safety
ایمنی جسمی و روحی

8. an expert in traffic safety
کارشناس ایمنی ترافیک

9. fearful for the country's safety
نگران امنیت کشور

10. automobile accessories such as spotlights and safety locks
ابزار اضافی اتومبیل مانند نورافکن و قفل های ایمنی

11. the pilot is responsible for the safety of the passengers
خلبان مسئول سلامت جان مسافران است.

12. the police does not guarantee the city's safety
پلیس امنیت شهر را تضمین نمی کند.

13. she swam to the other side of the river in safety
صحیح و سالم به آن سوی رودخانه شنا کرد.

14. He drummed road safety into them before letting them out on their bicycles.
[ترجمه ب گنج جو] قبل اینکه بتونن از دوچرخه هاشون پیاده بشن گارد ریل ها رو بهشون کوبید.
|
[ترجمه ترگمان]قبل از این که آن ها را روی bicycles بگذارند به آن ها حمله کرد
[ترجمه گوگل]او قبل از اینکه آنها را بر روی دوچرخه خود بیاندازد، ایمنی جاده را به آنها متصل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. New safety regulations have been brought in.
[ترجمه ترگمان]مقررات ایمنی جدیدی وارد بازار شده است
[ترجمه گوگل]مقررات ایمنی جدید وارد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. Don't worry about him. He is in safety.
[ترجمه ترگمان]نگران اون نباش او در امان است
[ترجمه گوگل]نگران نباشید در مورد او او در ایمنی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. The company was publicly rebuked for having neglected safety procedures.
[ترجمه ترگمان]این شرکت علنا به خاطر اینکه رویه های ایمنی را نادیده گرفته بودند مورد سرزنش قرار گرفت
[ترجمه گوگل]این شرکت به علت عدم رعایت اصول ایمنی مجازات شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. He was kept in custody for his own safety.
[ترجمه ترگمان]او به خاطر امنیت خودش در بازداشت نگه داشته شد
[ترجمه گوگل]او برای امنیت خود نگه داشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. Though mine safety has much improved, miners' families still fear the worst.
[ترجمه ترگمان]اگرچه امنیت من بهبود یافته است، اما خانواده های معدنچیان هنوز از بدترین وضعیت می ترسند
[ترجمه گوگل]اگرچه ایمنی ماین بسیار بهبود یافته است، خانواده های معدنچیان هنوز هم از بدترین بدبختی می ترسند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. The management's decision to ignore the safety warnings demonstrated a remarkable lapse of judgment.
[ترجمه ترگمان]تصمیم مدیریتی مبنی بر نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی، یک لغزش قابل توجه از قضاوت را نشان داد
[ترجمه گوگل]تصمیم مدیریتی برای نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی، چشم انداز قابل توجهی از قضاوت را نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

سلامت (اسم)
peace, security, health, safety

امنیت (اسم)
security, safety

ایمنی (اسم)
security, safety

بی خطری (اسم)
safety

محفوظیت (اسم)
safety

تخصصی

[عمران و معماری] ایمنی - اطمینان - بی خطری
[برق و الکترونیک] ایمنی، اطمینان، امنیت
[صنایع غذایی] ایمنی، سلامت، امنیت، محفوظیت
[فوتبال] ایمنی
[مهندسی گاز] ایمن، سلامت
[بهداشت] بی خطر ی - ایمنی
[صنعت] ایمنی
[نساجی] اطمینان - ایمنی - امنیت - بی خطر
[ریاضیات] اطمینان، بی خطر، ایمنی، رضایت بخش
[معدن] ایمنی (عمومی)
[آمار] ایمنی

به انگلیسی

• security, freedom from danger; quality of not causing injury or loss; lock that prevents accidental firing of a gun; any security device; (football) tackle of an offensive player in his own end zone (scores 2 points for defense); condom (slang)
safety is the state of being safe from harm or danger.
if you are concerned about the safety of something, you are concerned that it might be harmful or dangerous.
safety features are intended to make something less dangerous.

پیشنهاد کاربران

امنیتی
مصونیت
معنای "گاو صندوق" هم داره!
بی خطر امنیت ایمنی
the state of not being dangerous
فواید
ایمن بودن
ایمنی، بی خطر
ناحیه بی خطر، منطقه امن
premier safety match
کبریت بی خطر ممتاز
اینو سر کبریت ها نوشته😅
این واژه به معنای ایمنی هستش نه امنیت
امینی بار کالبدی داره یعنی ایمنی دربرابر مخاطرات طبیعی
ولی امنیت بار اجتماعی داره مانند امنیت در برابر دزدی یا دعوا
ایمنی با امنیت فرق میکنه.
ایمنی میشه safety
امنیت میشه security
مثلا وقتی بر اثر مصرف یه خوراکی مسموم میشیم، میگیم این خوراکی safe نیست یا از safety لازم برخوردار نیست.
وقتی توی یه محله ازتون دزدی میشه، میگیم این محله secure نیست یا از security لازم برخوردار نیست.
معمولا برای خطرات و تهدیدات غیرمترقبه و بدون برنامه ریزی قبلی، از safety استفاده میشه
برای سایر خطرات و تهدیدات از security استفاده میشه.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما