برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1355 100 1

synaesthesia


رجوع شود به: synesthesia

بررسی کلمه synaesthesia

اسم ( noun )
• : تعریف: variant of synesthesia.

واژه synaesthesia در جمله های نمونه

1. Synaesthesia is a linguistic and also a psychological phenomenon.
[ترجمه ترگمان]Synaesthesia یک پدیده روان‌شناختی و نیز یک پدیده روان‌شناختی است
[ترجمه گوگل]سینوشه یک پدیده زبانی و همچنین یک روانشناسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. How have artists used scientific concepts of synaesthesia in the past?
[ترجمه ترگمان]چگونه هنرمندان از مفاهیم علمی of در گذشته استفاده کرده‌اند؟
[ترجمه گوگل]هنرمندان چگونه در گذشته از مفاهیم علمی سینما استفاده می کردند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I used the method of Synaesthesia successfully made her understand that she is normal and can be overcome through the efforts.
[ترجمه ترگمان]من روش Synaesthesia را با موفقیت انجام دادم تا او درک کند که او طبیعی است و می‌تواند از طریق این تلاش‌ها بر خود غلبه کند
[ترجمه گوگل]من روش سینوشه را با موفقیت به کار گرفتم و او را درک کردم که او عادی است و می تواند از طریق تلاش ها غلبه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The suggestion that acquired mirror-pain synaesthesia may be mediated by neural disinhibition is intriguing.
...

معنی کلمه synaesthesia به انگلیسی

synaesthesia
• process in which one type of sensation produces a secondary subjective sensation (as when one sees a particular color in response to certain music)

synaesthesia را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تبسمی
حس آمیزی
جلال نجاریزدی
جابه جایی حسی, همرنجی، احساس سوزش یادرد در یک عضو بدن در اثر وجود درد در عضو دیگر بدن، احساس متقارن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی synaesthesia
کلمه : synaesthesia
املای فارسی : سینأستهسیا
اشتباه تایپی : سغدشثسفاثسهش
عکس synaesthesia : در گوگل

آیا معنی synaesthesia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )