برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1415 100 1

sympathetic nervous system


معنی: دستگاه عصبی خود کار، دستگاه عصبی سمپاتیک
معانی دیگر: - تش

واژه sympathetic nervous system در جمله های نمونه

1. Psychological stress also involves the sympathetic nervous system, and stress has the same effect as a cold shower, Montague says.
[ترجمه ترگمان]مونتاگ می‌گوید استرس روانی هم شامل سیستم عصبی همدلی است و استرس همان تاثیر را به عنوان دوش سرماخوردگی دارد
[ترجمه گوگل]استنتاج روانشناختی همچنین شامل سیستم عصبی سمپاتیک است، و استرس اثر مشابهی با دوش سرد دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Under acute stress, the body's sympathetic nervous system prepares the body for sustained, vigorous action.
[ترجمه ترگمان]تحت استرس حاد، سیستم عصبی کننده بدن، بدن را برای اقدام محکم و محکم آماده می‌کند
[ترجمه گوگل]تحت استرس حاد، سیستم عصبی سمپاتیک بدن بدن را برای عمل پایدار و شدید آماده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Toning down a jumpy sympathetic nervous system will encourage a balanced sleep/wake cycle in perimenopausal women, says Dr. Yan-Go.
[ترجمه ترگمان]دکتر یان - می‌گوید که یک سیستم عصبی کننده عصبی، چرخه خواب و بیداری متعادل را در زنان perimenopausal تشویق خواهد کرد
[ترجمه گوگل]دکتر یان-یو می گوید که یک سیستم عصبی سادۀ شادابی یک چرخه خواب / بیدار متعادل را در زنان پیرامون یائسگی تشویق می کند
[ترجمه شما] ...

مترادف sympathetic nervous system

دستگاه عصبی خود کار (اسم)
sympathetic nervous system
دستگاه عصبی سمپاتیک (اسم)
sympathetic nervous system

معنی کلمه sympathetic nervous system به انگلیسی

sympathetic nervous system
• part of the nervous system that operates automatically without conscious choice (such as nerves responsible for blood circulation, digestion, breathing, etc.)

sympathetic nervous system را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MohHoVN
دستگاه عصبی غیرارادی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sympathetic nervous system
کلمه : sympathetic nervous system
املای فارسی : سیمپتهتیک نروس سیستم
اشتباه تایپی : سغئحشفاثفهز دثقرخعس سغسفثئ
عکس sympathetic nervous system : در گوگل

آیا معنی sympathetic nervous system مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )