برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

symbiotic

/ˌsɪmbaɪˈoʊsɪs/ /ˌsɪmbaɪˈəʊsɪs/

معنی: وابسته به همزیگری

واژه symbiotic در جمله های نمونه

1. Thus was established a symbiotic relationship between the power companies and the chemical indus-try.
[ترجمه ترگمان]بنابراین یک رابطه هم‌زیستی بین شرکت‌های برق و صنعت شیمیایی به وجود آمد
[ترجمه گوگل]بنابراین یک رابطه همزیستی میان شرکت های برق و صنایع شیمیایی برقرار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These interconnections argued for a close symbiotic relationship between the two media.
[ترجمه ترگمان]این اتصالات برای ارتباط نزدیک‌بین دو رسانه بحث می‌کردند
[ترجمه گوگل]این اتصالات برای یک رابطه همزیستی نزدیک بین دو رسانه استدلال کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The result: the end of a four-hundred-year symbiotic relationship between capital and labor in the developed world.
[ترجمه ترگمان]نتیجه: پایان یک رابطه هم‌زیستی چهار ساله بین سرمایه و نیروی کار در جهان توسعهیافته
[ترجمه گوگل]نتیجه یک پایان روابط همزیستی چهارصد ساله بین سرمایه و کار در جهان توسعه یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Like symbiotic grubs they lay twisted together in a ball, until Mangar-Kunjer-Kunja appeared in the guise of a lizard.
...

مترادف symbiotic

وابسته به همزیگری (صفت)
symbiotic

معنی کلمه symbiotic به انگلیسی

symbiotic
• of or pertaining to symbiosis, existing in a state of symbiosis (biology)
• a symbiotic relationship is one in which organisms, people, or things exist together in a way that benefits them all.

symbiotic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا فیروزجایی
Denoting a mutually beneficial relationship between different people or groups:
the reader can have a symbiotic relationship with the writer
سعیده رحیمی
همزیستی
شهین میرزایی
هم نفعی
شهین میرزایی
هم نفعی
پریسا خضریان
همزیستی مسالمت آمیز
محمد کمالی
هم وابسته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی symbiotic

کلمه : symbiotic
املای فارسی : سیمبیتیک
اشتباه تایپی : سغئذهخفهز
عکس symbiotic : در گوگل

آیا معنی symbiotic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )