برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1404 100 1

swollen

/ˈswoʊlən/ /ˈswəʊlən/

معنی: ورم کرده، مغرور، متورم، اماس کرده
معانی دیگر: اسم مفعول: swell، اسم مفعول فعل swell

بررسی کلمه swollen

( verb )
• : تعریف: a past participle of swell.
صفت ( adjective )
مشتقات: swollenly (adv.), swollenness (n.)
• : تعریف: enlarged by or as if by inflation, internal pressure, growth, or the like; bulging; distended.
مشابه: balloon

واژه swollen در جمله های نمونه

1. a swollen nose
بینی باد کرده

2. his intestines are swollen
روده‌های او ورم کرده است.

3. undernourished children with swollen bellies
کودکان گرسنگی کشیده با شکم‌های باد کرده

4. he kept moistening his swollen lips with his tongue
او مرتبا با زبان لب‌های متورم خود را تر می‌کرد.

5. the baby's navel was swollen
ناف نوزاد باد کرده بود.

6. a big stout woman with swollen hands
یک زن گنده و چاق با دست‌های باد کرده

7. the heady waters of the swollen river
آبهای خروشان رودخانه‌ی طغیان کرده

8. the old woman's knuckles were swollen and white
بند انگشتان پیرزن بادکرده و سفید بود.

9. he has a toothache and his cheek is swollen
دندانش درد می‌کند و گونه‌اش ورم کرده است.

10. The flesh around the ankle had swollen up.
[ترجمه ترگمان]گوشت دور قوزک پا ورم کرده بود
[ترجمه گوگل]گوشت در اطراف مچ پا متورم شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. H ...

مترادف swollen

ورم کرده (صفت)
angry , swollen , tumescent , blubbery , blown , distent , nodular , tumid
مغرور (صفت)
presumptuous , swollen , arrogant , proud , haughty , swanky , snobbish , imperious , prideful , overbearing , assumptive , assured , bigheaded , swank , swelling , sniffy , high-hat , high-minded , hoity-toity , overweening , snippy , snotty , stuck-up , swashing , swollen-headed , toffee-nosed , uppish
متورم (صفت)
inflamed , swollen , inflated , ventricose , dropsical , turgid , gouty , tumorous , tumid , turgescent , torose , tumefacient
اماس کرده (صفت)
swollen , tumescent , tumid

معنی عبارات مرتبط با swollen به فارسی

دستم ورم کرده

معنی کلمه swollen به انگلیسی

swollen
• distended, inflated, enlarged; conceited, puffed up with pride
• swollen is a past participle of swell.
• something that is swollen has grown outwards and is larger and rounder than normal.
swollen headed
• someone who is swollen-headed behaves as if they think that they are very clever or important, often because someone has praised them.
swollen with pride
• haughty, proud, boastful
become swollen
• swell up, distend, bloat, puff up, bulge

swollen را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جعفرپور
متورم
Rehy
Have a swollen head....
کله ی پرباد داشتن.خودراگم کردن.ازخودراضی بودن
سجاد نظری
طغیان (مانند طغیان رودخانه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی swollen
کلمه : swollen
املای فارسی : سوللن
اشتباه تایپی : سصخممثد
عکس swollen : در گوگل

آیا معنی swollen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )