برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1568 100 1
شبکه مترجمین ایران

swagger stick

/ˈswæɡərˈstɪk/ /ˈswæɡəstɪk/

معنی: باتون، چوب دستی کوچک
معانی دیگر: چوبدستی یا تعلیمی کوتاه (که افسران به دست می گرفتند - swagger cane هم می گفتند)

بررسی کلمه swagger stick

اسم ( noun )
• : تعریف: a short stick or cane sometimes carried by military officers.

مترادف swagger stick

باتون (اسم)
club , truncheon , swagger stick
چوب دستی کوچک (اسم)
swagger stick

swagger stick را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی swagger stick

کلمه : swagger stick
املای فارسی : سوگگر ستیک
اشتباه تایپی : سصشللثق سفهزن
عکس swagger stick : در گوگل

آیا معنی swagger stick مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )