برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

survival of the fittest

/sərˈvaɪvələvðəˈfɪtəst/ /səˈvaɪvələvðəˈfɪtɪst/

بقای اصلح، پایست بهتران، بهپایست، انتخاب طبیعت

بررسی کلمه survival of the fittest

اسم ( noun )
• : تعریف: in biology, the evolutionary principle that only the forms of plants or animals best suited to or most easily able to adapt to existing conditions will survive, while other less suited forms will become extinct. (See natural selection.)

واژه survival of the fittest در جمله های نمونه

1. He mistakenly ascribes the expression "survival of the fittest" to Charles Darwin.
[ترجمه ترگمان]او به اشتباه این عبارت \"بقای مناسب‌ترین\" را برای چارلز داروین قایل می‌شود
[ترجمه گوگل]او به اشتباه عبارت 'بقای مناسب ترین' را به چارلز داروین اختصاص می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The law of the survival of the fittest was not made by man.
[ترجمه ترگمان]قانون زنده ماندن توسط انسان ساخته نشده بود
[ترجمه گوگل]قانون بقای مصمم توسط مرد ساخته نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Survival of the fittest Firms unable to compete in the new marketplace will fail.
[ترجمه ترگمان]بقای مناسب‌ترین شرکت‌ها که قادر به رقابت در بازار جدید نیستند شکست خواهند خورد
[ترجمه گوگل]بقای شرکت های مناسب که قادر به رقابت در بازار جدید نباشند، شکست خواهد خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is survival of the fittest out there and if I had to do it again I believe I would.
[ترجمه ترگمان]اگر مجبو ...

معنی کلمه survival of the fittest به انگلیسی

survival of the fittest
• natural selection, theory that species that can overcome difficulties will survive

survival of the fittest را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
قانون جنگل
نگین
بقای انسب
حمزه عباسی
بقای اصلح و اقوی
جلال نجاریزدی
اصل بقای اصلح

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی survival of the fittest

کلمه : survival of the fittest
املای فارسی : سورویول اوف تاه فیتست
اشتباه تایپی : سعقرهرشم خب فاث بهففثسف
عکس survival of the fittest : در گوگل

آیا معنی survival of the fittest مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )