برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

suppress

/səˈpres/ /səˈpres/

معنی: موقوف کردن، خواباندن، فرو نشاندن، توقیف کردن، مانع شدن، منکوب کردن، پایمال کردن، سرکوب کردن، تحت فشار قرار دادن، فشاراوردن بر
معانی دیگر: خاموش کردن، واپس زدن، منع کردن، ملغی کردن، بستن، (خبر و غیره) سرپوش گذاشتن، خفه کردن، (از انتشار) جلوگیری کردن، خودداری کردن، جلوی خود را گرفتن، فروداشتن، (روانکاوی) سرکوب کردن، (عمدا) از خاطر زدودن، (ترشح غده و غیره) سد کردن، بند آوردن

بررسی کلمه suppress

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: suppresses, suppressing, suppressed
مشتقات: suppressible (adj.), suppressive (adj.), suppressively (adv.), suppressor (suppresser) (n.)
(1) تعریف: to stop the activities or progress of, esp. by force.
مترادف: crush, quash, quell, stifle
متضاد: encourage, foster, incite
مشابه: check, gag, hinder, hush, put down, repress, restrain, snuff out, squash, subdue, throttle

- The government suppressed the rebellion.
[ترجمه ترگمان] دولت شورش را سرکوب کرد
[ترجمه گوگل] دولت این شورش را سرکوب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to keep back, as an emotion or urge.
مترادف: repress, restrain, smother, stifle
متضاد: express, show
مشابه: bridle, check, choke back, contain, control, govern, harness, inhibit, muffle, quench, subdue, swallow, withhold

- He couldn't suppress his grin.
[ترجمه ترگمان] او نمی‌توانست لبخندش را از بین ببرد
[ترجمه گوگل] او نمی توانست جلوی او را بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to keep ...

واژه suppress در جمله های نمونه

1. to suppress a cough
از سرفه خود داری کردن

2. to suppress a revolt
شورش را سرکوب کردن

3. to suppress one's tears
جلو گریه‌ی خود را گرفتن

4. he decided to suppress his whims and study his lessons
تصمیم گرفت هوس‌های خود را سرکوب کرده و درس‌های خود را مطالعه کند.

5. He who can suppress a moment's anger may prevent a day of sorrow.
[ترجمه ترگمان]کسی که بتواند خشم یک لحظه را سرکوب کند ممکن است از یک روز غم جلوگیری کند
[ترجمه گوگل]کسی که می تواند خشم لحظه ای را سرکوب کند ممکن است روزی از غم و اندوه را از بین ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He continued to suppress the people and serve the imperialists.
[ترجمه ترگمان]او به سرکوبی مردم ادامه داد و به the خدمت کرد
[ترجمه گوگل]او همچنان به سرکوب مردم و خدمت به امپریالیست ها ادامه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He tried to suppress a smile but felt the corner of his mouth twitch.
[ترجمه ترگمان]سعی کرد لبخند بزند، اما احساس کرد گوشه ...

مترادف suppress

موقوف کردن (فعل)
stop , abolish , suppress , finish , put an end , suspend
خواباندن (فعل)
stop , suppress , embed , appease , pacify , put to sleep , lull to sleep , cause to sleep , imbed , cause to subside , mollify , put an end to
فرو نشاندن (فعل)
curb , suppress , calm , appease , stanch , pacify , quell , quench , tranquilize , stifle , extinguish , distinguish , slack , lull , soften , oppress , mollify , repress
توقیف کردن (فعل)
grab , suppress , apprehend , arrest , book , confiscate , detain , distrain , embay , seize , intern , sequester , pull in , impound , sequestrate
مانع شدن (فعل)
stop , resist , suppress , bar , prevent , debar , balk , hinder , barricade , hamper , exclude , inhibit , rein , impede , stymie , hold back , hold up , interfere with , obstruct , obturate
منکوب کردن (فعل)
overwhelm , suppress , beat , subjugate
پایمال کردن (فعل)
overwhelm , suppress , override , inculcate , devastate , trample
سرکوب کردن (فعل)
suppress , repress
تحت فشار قرار دادن (فعل)
suppress , tension
فشاراوردن بر (فعل)
suppress

معنی suppress در دیکشنری تخصصی

suppress
[کامپیوتر] موقوف کردن .
[حقوق] منع کردن، فرونشاندن، پایمال کردن

معنی کلمه suppress به انگلیسی

suppress
• crush, stop by force, put down; repress, hold back, stifle; silence, prevent from being disclosed; block, arrest, check (i.e. a flow of blood, etc.)
• if an army or government suppresses an activity, they prevent it from continuing.
• if someone suppresses a piece of information, they prevent it from becoming known.
• if you suppress your feelings, you prevent yourself from expressing them.
suppress a rebellion
• crush a revolt
suppress the truth
• hide the truth, cover up the truth, conceal the truth

suppress را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی ن
سرپوش گذاشتن -لاپوشانی کردن - مخقفی کردن (اطلاعات مهمی از مردم)
Elnaz
Bottle up
آرش اکبری
سرکوب کردن
سعید ترابی
۱. سرکوب کردن ۲. پنهان کردن ۳. مخفی کردن ۴. جلوگیری کردن، سد کردن
طبیبی
احتکار کردن(مخفیانه اندوختن و ذخیره کردن)
بختیاری
[ریاضیات] حذف
حذف گرادیان :Suppress gradiant
alireza10
سرکوب کردن - در نطفه خفه کردن
کرام
سرکوبیدن
م.ث
نیازی نیست تا احساسات خودت را بِسَرکوبی.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی suppress

کلمه : suppress
املای فارسی : سوپپرس
اشتباه تایپی : سعححقثسس
عکس suppress : در گوگل

آیا معنی suppress مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )